Ruhsat İşlemleri
İşyeri Açma Ruhsatı İçin İstenilen Evraklar

1- Nüfus Cüzdanı (Aslı ile birlikte fotokopisi)

 

2- ÇTV Kayıt Belgesi (Dilovası Belediyesi Emlak Servisinden)

 

3- Adres Tespiti (Büyükşehir Belediyesi - Numarataj Servisinden)

 

4- Tapu Fotokopisi (Mülk Sahibinden) ve Yapı Kullanım İzni

 

5- Kira Sözleşmesi (Aslı İle Birlikte Fotokopisi)

 

6- Vergi Levhası (Şube ise Yoklama Fişi ile Birlikte)

 

7- İtfaiye Raporu (6 Kg Yangın Tüpü Faturası) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,

 

8- Oda Kayıt Belgesi (Müracaat Yılına ait)

 

9- Sicil Tasdiknamesi (Son 5 Yılda Alınmış Aslı İle Fotokopisi)

 

10- Ustalık Belgesi (Usta İle Yapılmış İş Akdi Sözleşmesi, Noterden)

 

11- Kat Maliklerinden Muvafakatname 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,

 

12- Hijyen Belgesi (Halk Eğitim Müdürlüğünden)

 

13- Mesafe Krokisi (Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, resmî ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmaz. Ancak söz konusu özel öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz.

 

14- Çevre İzin Belgesi (Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK-1 ve EK-2 de belirtilen tesisler)

 

15- Emisyon İzin Belgesi (Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 Listesinde yer alan tesisler.)

 

16- Sanayi Sicil Kaydı 6948 Sayılı Kanunun 2.Maddesi gereği Sanayi İşletmelerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı.

 

17- İmza Sirküsü (Şirketler İçin)

 

18- Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketler İçin)

 

19- Deşarj İzni (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 26. maddesinin (e) bendi gereğince; Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet türlerine göre, alıcı su ortamlarına verdikleri atık sular için, Tablo 5 ten Tablo 21 e kadar konulan deşarj standartlarını sağlamakla yükümlüdürler. Kanalizasyon sistemi bulunan bölgelerde ise katılımcıların atık sularını atık su altyapı tesislerine bağlayabilmeleri, atık su altyapı tesisleri yönetimince verilecek atık su bağlantı iznine tabidir.

 

Oluşturulma Tarihi : 20.06.2020