2018 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 04 TEMMUZ 2018 TARİHİNDE YAPILAN  TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO:2018/49

Tapuda Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesi, G23a22b4c pafta 359 ada 3 nolu parselde Dilovası Belediyesi adına 126,95m² hisse bulunmaktadır. Belediye Hizmet Binasının olduğu 330 ada 1 nolu parselde ise Mehmet USTA adına 74,33m² hisse bulunmaktadır. Bu iki hissenin takas işlemi yapılıp yapılamayacağı hususunda gerekli incelemeler yapılmış olup. Tavşancıl Belediye hizmet binasının bulunduğu alan KOP kesintisinden oluştuğundan dolayı bu alan içersinde bu ve buna benzer çok hisselendirme olduğundan yapılın teklif, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmemiştir.Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 04/07/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/50

İlçemiz Orhangazi Mahallesi sınırları dahilinde G23a21b3b pafta 567 ada 18 ve 19 nolu parselleri Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken 2/B yasası kapsamında bedeli mukabilinde satın alınmış bu parsellerden 567 ada 18 nolu parselin 100,00m²’lik kısmı, 567 ada 19 nolu parselin 20,00m²’lik kısımları İmar yolun da kalmaktadır. Bahse konu parsellerin yolda kalan kısımlarının kamulaştırma yerine yola terk yapılması uygun görülmüş olup, vatandaşın parsellerinin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması talebi, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmemiştir.Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 04/07/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/51

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinin ikinci fıkrasında; “Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” Ayrıca Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.  maddesinin dördüncü fıkrasında “ Meclis, Başkanlık Divanı,  Encümen ve Denetim Komisyonu üyeliği seçimi, faaliyet raporu, Bütçe ve Kesin Hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların dışında bir ay tatil kararı alabilir.” Denildiğinden; yapılan oylama sonucu Belediye Meclisimizin 2018 yılı Eylül ayında tatil yapmasına 04/07/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO:2018/52

Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde; Orhangazi Mahallesinde bulunan ve yapımı tamamlanıp halkımızın kullanımına sunulan Semt Konağı ve Taziye Evi’ ne, Şehit Emin DURMUŞ Semt Konağı ve Taziye Evi adının verilmesi, oylandı yapılan oylama neticesinde 04/07/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/53

Belediyemizin Banka Hesapları haczedilemeyecek olup, yine menkul ve gayrimenkul malları ile Belediye araçları, ayrıca Belediyemize bağlı Müdürlüklerin  tüm demirbaşları Kamu Hizmetlerine ve Kamu yararına tahsisli  olduğundan haciz işlemlerine konu olmayacağı, 04/07/2018 tarihinde oybirliği ile kararlaştırılmıştır..

Oluşturulma Tarihi : 12.07.2018