2019 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 01 EKİM 2019 TARİHİNDE YAPILAN EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2019/80

İlçemiz Orhangazi Mahallesi 45 ada 2 nolu parselin 4706 sayılı kanunun 5 inci maddesine göre öncelikli yapı sahipleri ile bunların kanuni ve akdi hedeflerine satılmak ya da genel hükümlere göre satışı yapılmak üzere devri Bakanlık Makamının 25/05/2018 tarih ve 16964 sayılı ile 17/09/2018 tarih ve 60861 sayılı olurları ile uygun görülmüş ve Maliye Hazinesine ait taşınmazın Belediyemiz adına tapuya tescil işlemi tamamlandığından, söz konusu parselin hak sahiplerine satışının yapılmasına, Meclis üyeleri Metin DALGALI, Zeki KARATAŞ, İnci AYDEMİR, Turan TEKGÜL ve Salih ADIGÜZEL’in  çekimser oylarına karşın oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO:2019/81

İlçemiz Tavşancıl Mahallesi 597 ada 7 nolu parselin 4706 sayılı kanunun 5 inci maddesine göre öncelikli yapı sahipleri ile bunların kanuni ve akdi hedeflerine satılmak ya da genel hükümlere göre satışı yapılmak üzere devri Bakanlık Makamının 25/05/2018 tarih ve 16964 sayılı ve 17/09/2018 tarih ve 60861 sayılı olurları ile uygun görülmüş ve söz konusu Maliye Hazinesine ait taşınmazın Belediyemiz adına tapuya tescil işlemi tamamlandığından, söz konusu parselin hak sahiplerine satışının yapılmasına, Meclis üyeleri Metin DALGALI, Zeki KARATAŞ, İnci AYDEMİR, Turan TEKGÜL ve Salih ADIGÜZEL’in çekimser oylarına karşın oy çokluğu ile karar verildi

KARAR NO:2019/82

İlçemiz Mimarsinan Mahallesi sınırları içersinde bulunan 1296 nolu parselin 278/6100 hissesinin talep sahibi vatandaşın hissesine düşen 278m2’nin park olarak kullanılmak üzere anlaşma yolu ile satın alınması talebi Bayındırlık ve İmar Komisyon tarafından müzakere edilerek; söz konusu parselin satın alınmasında kamu yararı bulunmadığı, parsel çevresinde bölgenin ihtiyacını karşılayacak park alanı bulunduğundan dolayı uygun görülmediğinden talebin reddine, Meclis üyeleri Metin DALGALI, Zeki KARATAŞ, İnci AYDEMİR, Nizamettin SÖZEN, Turan TEKGÜL ve Salih ADIGÜZEL’in çekimser oylarına karşın oy çokluğu ile karar verildi

KARAR NO:2019/83

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi sınırlarında yeterli park alanı olmadığından dolayı park alanı yapılmak üzere Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi No:41/1 adresinde, tapuda 108 Ada 15 Nolu parselin 10 yıllığına kiralanarak park yapılması talebi; Meclis üyeleri Metin DALGALI, Zeki KARATAŞ, İnci AYDEMİR, Nizamettin SÖZEN, Turan TEKGÜL ve Salih ADIGÜZEL’in çekimser oylarına karşın, söz konusu alanın park için yeterli olmaması ve yakınlarında daha uygun alternatifler bulunduğu gerekçesi ile reddine oy çokluğu ile karar verildi.

 

    Bel. Ve Mec. Bşk.                               Meclis Kâtibi                                            Meclis Kâtibi

     Hamza ŞAYİR                              Abdurrahman TUZA                                       Celal ÇELİK

Oluşturulma Tarihi : 18.11.2019