2019 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 01 AĞUSTOS 2019 TARİHİNDE YAPILAN AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1.BİRLEŞİMİN 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

KARAR NO:2019/69

 

Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre gönüllü zabıta teşkilleri kurulması ile halkın, yaşadığı beldede yapılan hizmetlerde sorumluluk duygusunu geliştirmekte etkili olacak gönüllü çalışmaların desteklenmesi amacı ile özellikle eğitim öğretimin faal olduğu zamanlarda okul önlerinde öğrencilere trafikte yardımcı olmak amacı ile ilgili yönetmelik gereği okulda öğrencisi olan annelerden oluşan Gönüllü Zabıta Teşkilatı kurulmasına Meclis üyeleri Metin DALGALI, Zeki KARATAŞ, İnci AYDEMİR, Turan TEKGÜL ve Salih ADIGÜZEL’in (kurulacak gönüllü zabıta teşkilatının amacı dışında ihbar ve uygulamalar yapabileceği endişesi ile) çekimser oylarına karşın oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO:2019/70

 

Belediyemiz Mezarlıklar Müdürlüğünün yetki ve görevlerinin diğer birimlerle çakışmaması ve uygulamalarda sıkıntıya sebebiyet verilmemesi amacıyla yeniden düzenlenen Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Meclise sunulduğu şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO:2019/71

Kocaeli ili Dilovası ilçesi Köseler Mevkii G23a12a nazım imar planı paftası sınırları içerisinde bulunan 224/116 (eski 0/1782) nolu parsel mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında; “Bakım ve Akaryakıt İstasyonu”, “Otopark Alanı”  “Gelişme Konut Alanı” ve kısmen “Pasif Yeşil Alan” fonksiyonunda bulunmakta olup Emsal=0,30 Hmaks:7.00 metre olacak şekilde 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanarak belediyemize sunulmuş, hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin Konut alanları içersinde olması, bahse konu bölgede imar uygulaması çalışmalarının başlatılmamış olması, gelecekte plan bütünlüğü açısından sorunlara neden olacağı düşünülerek Bahse konu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmemiş olduğundan teklifin reddine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO:2019/72

Bayındırlık ve İmar Komisyonu tarafından yapılan incelemelerde; söz konusu alanın Park alanından çıkarılması için park alanının yakın bir bölgeye kaydırılması gerektiği, ancak Bahse konu Park Alnının yakınlarında da belediyemize veya hazineye ait herhangi bir boş parselin bulunmamasından dolayı bahse konu alanın kuzeyinde bulunan orman şerhli parsellerde yapılacak olan imar planı çalışmalarında gerekli değerlendirilmelerin yapılması, uygun görüldüğünden, konunun Komisyondan geldiği gibi; (bahse konu alanın kuzeyinde bulunan orman şerhli parsellerde yapılacak olan imar planı çalışmalarında gerekli değerlendirilmelerin yapılması) kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

 

 

KARAR NO:2019/73

Belediyemiz tarafından yapılan teklifte; İlçemiz Tavşancıl Mahallesi sınırları içersinde bulunan İbadet Alanları hariç tüm Donatı Alanlarında Yençok=9.50m yüksekliğin kaldırılarak Yençok=3kat olarak değiştirilmesi teklif edilmiştir. Bahse konu yapı yüksekliğinin donatı alanlarında sorunlar çıkaracağı ve yapılardaki yükseklik farkından yapının kullanılamaz duruma düşeceği varsayılarak yapı yüksekliğinin revizyonu Donatı Alanlarında katlar arası 3m ile sınırlamak donatılarda sorun oluşturacağı ve özellikle eğitim alanlarında katlar arası duruma göre 4m-5m olduğunu varsayarsak 9.50 nin yapıda ne iki kat nede üç kata denk gelmemesi bu tür yapılaşmalarda sorun oluşturacağı göz önünde bulundurularak tüm donatı alanlarında (İbadet Alanları hariç) Yençok=9.50m kaldırılarak Yençok=3 kat olarak değiştirilmesi uygun görüldüğünden Komisyon Raporunun Meclise sunulduğu şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO:2019/74

Bayındırlık ve İmar Komisyonu tarafından yapılan incelemelerde; Turgut Özal Mahallesi, 616 ada 5, 6, 7, 16, 17 ve 18 nolu parsellerin arasında bulunan ve Bağdat Caddesine dik olarak bağlanan 7m'lik imar yolunun açılmasında yerinde bulunan yapılaşmalar ve vatandaşların kullanımından dolayı sorunlar oluşacağı göz önünde bulundurularak mevcut imar yolunun iptal edilerek 616 adanın kuzey-batı kısmından mevcut durumda kullanılan patika yolun planlara işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görüldüğünden, raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

  Bld. ve Mec. Bşk.                                  Meclis Katibi                                      Meclis Katibi

   Hamza ŞAYİR                                  Abdurrahman TUZA                              Celal ÇELİK

 

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 22.08.2019