2019 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 02 TEMMUZ 2019 TARİHİNDE YAPILAN TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1.BİRLEŞİMİN 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

KARAR NO:2019/55

Belediye Meclisimizce yapılan müzakere sonucu; Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Sinan YAŞAR’a Başkan Yardımcısı maaşı olarak Belediye Başkanı ödeneğinin 1/3’ü oranında maaş ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO:2019/56

Belediye Meclisimizce yapılan müzakere sonucu; Belediye Meclisimizin 2019 yılı içerisinde tatil yapmadan kesintisiz olarak çalışmalarına devam etmesine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO:2019/57

Plan ve Proje Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yetki ve görevlerinin çakışmaması ve uygulamalarda sıkıntıya sebebiyet verilmemesi amacıyla yeniden düzenlenen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Meclise sunulduğu şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2019/58

Plan ve Proje Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yetki ve görevlerinin çakışmaması ve uygulamalarda sıkıntıya sebebiyet verilmemesi amacıyla yeniden düzenlenen Plan ve Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Meclise sunulduğu şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2019/59

Demirciler Mahallesine yönelik hazırlanan ve 35859 PİN nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 01.11.2018 tarih ve 70 sayılı meclis kararımız ve 14/02/2019 tarih ve 67 sayılı meclis kararı ile de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylanmış ve 11.03.2019-11.04.2019 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde toplam 22 ve sonrasında 3 adet itiraz başvurusu gerçekleşmiş yerinde inceleme yaparak raporunu meclise sunan Bayındırlık ve İmar komisyonumuzun sunmuş olduğu raporun meclise sunulduğu şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO:2019/60

İlçemiz Köseler Mahallesine yönelik hazırlanan ve 35316 PİN nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 01.02.2018 tarih ve 10 sayılı belediyemiz meclisince ve 17/01/2019 tarih ve 25 sayılı meclis kararı ile de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylanmış ve 11.03.2019-11.04.2019 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde toplam 44 ve sonrasında 1 adet itiraz başvurusu gerçekleşmiş yerinde inceleme yaparak raporunu meclise sunan Bayındırlık ve İmar komisyonumuzun sunmuş olduğu raporun meclise sunulduğu şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO:2019/61

İlçemiz Mimarsinan Mahallesi 513 sokak No:40 adresinde evinin bulunduğu alanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park Alanı yapıldığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Park Alanı olarak planlandığı tespit edilmiş olup, talebe yönelik gerekli çalışmalar yapılmış ve İmar Kanunu mevzuatına göre Park Alanının iptali söz konusu olmadığı gibi yakın çevresinde Park Alanının kaydırılacağı belediyemize ait herhangi boş bir parselinde bulunmaması nedenlerinden dolayı Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmediğinden, Komisyon kararına istinaden talebin reddine, Zeki KARATAŞ, Turan TEKGÜL, İnci AYDEMİR, Nizamettin SÖZEN, Salih ADIGÜZEL ve Metin DALGALI’nın çekimser oylarına karşın oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO:2019/62

İlçemiz Muallim Köyü G23a21d2b pafta 345 ada 1 nolu taşınmazın mülkiyeti tarafına ait olduğu ve söz konusu parselin üzerinde evinin olduğunu belirten vatandaş, parselin bir kısmının imar planında yolda kaldığı ve binanın alt kısmından geçen yolun da tapulu parselin içerisinden geçtiğini belirterek yoldan çıkarılarak bahçe duvarı ile çevrili olan yerinden verilmesi talebi Bayındırlık ve İmar Komisyonu tarafından yerinde yapılan incelemelerde; bahse konu yerin yaklaşık olarak yirmi yılı aşkın bir zamandan beri imar planlarında yol olduğu ve bu yolun vatandaşın talebi gibi düzenlenmesi karşı tarafta bulunan parsellerde sorunlar oluşturacağı, yolun kaydırılması çevre parsellerde bütünlüğünü bozarak yapılaşmaya elverişli parseller oluşmayacağı ve yolun istikamet hattının değişeceği gibi sebeplerden dolayı bahse konu yola ilişkin plan değişikliği talebi, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmediğinden, Komisyon kararına istinaden talebin reddine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO:2019/63

İlçemiz Tavşancıl Mahallesi Köy içi Mevkii 598 ada 22 nolu parselin imar planlarında park alanında kaldığı belirtilerek söz konusu parselin park alanından çıkarılması ya da parsele karşılık başka bir parselin tarafına verilmesi talebi, söz konusu yerin yakınlarında belediyemize ait herhangi bir parsel bulunmadığından dolayı, mahallelerde yapılan uygulamalarda belediyemize ait parsellerin düzenlenmesi sonucunda olaşacak parsellerden vatandaşa takasa yönelik işlem yapılması Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görüldüğünden, Komisyon kararına istinaden talebin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO:2019/64

İlçemiz Turgut Özal Mahallesi 315 sokakta ikamet ettiği belirtilen vatandaşın 494 ada 1 nolu parsel ve 494 ada 9 nolu parselde bulunan arsalarının bir kısmının Belediyeye ait yolda kaldığı belirtilerek arsalarına ait olan yol kısmının düzeltilerek mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkin Belediyemiz Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclisçe müzakere edilerek; söz konusu parsellerde plan tadilatı yapılarak mevcut yerinde açılan yolların planlara işlenmesi Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görüldüğünden, Komisyon kararına istinaden kamulaştırma yerine plan tadilatı yapılmasına, Zeki KARATAŞ, Turan TEKGÜL, İnci AYDEMİR, Nizamettin SÖZEN, Salih ADIGÜZEL ve Metin DALGALI’nın çekimser oylarına karşın oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR NO:2019/65                               

İlçemiz Diliskelesi Mahallesi 2295 nolu parselin sahibi olduğu belirtilerek parselin ön tarafında bulunan yolun öncesinde 7 metre olduğu daha sonra 10 metreye çıkarıldığı tekrar 7 metreye düşürülmesi talebi Belediyemiz Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclisçe müzakere edilerek; planlarda 7 metrelik yol olması ve parseller üzerinde yapılaşma olduğundan mevcut yolun kullanılarak 7 metre olarak düzenlenmesine yönelik plan tadilatı teklifi Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görüldüğünden, Komisyon kararına istinaden talebin kabulü ile yolun 7 metre olarak kalmasına oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO:2019/66

İlçemiz Tavşancıl Mahallesinin Dİ11 ve Dİ12 bölgelerini kapsayan Uygulama İmar Planı ana kararlarına, temel planlama prensiplerine ve üst ölçekli imar planlarına aykırılık teşkil etmediği ve plan gösterim teknikleri ve Mekânsal Planlar yapım yönetmeliğine uygun olduğundan bahse konu 1/1000 ölçekli Tavşancıl Mahallesinin Dİ11 ve Dİ12 bölgelerini kapsayan Uygulama İmar Planı Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görüldüğünden, Komisyon kararına istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO:2019/67

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park Alanında kaldığından dolayı mağdur duruma düştüklerini belirterek evinin bulunduğu alanın Park Alanından çıkarılması talebi Belediyemiz Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclisçe müzakere edilerek; parsel üzerinden enerji nakil hattının geçmesi, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Park Alanı olması ve üst ölçekli planlarda kurum görüşlerinin park alanı olması nedeniyle söz konusu parselin park alanından çıkarılması Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmediğinden, Komisyon kararına istinaden talebin reddine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO:2019/68

Belediyemiz çalışanlarının performanslarını değerlendirmek, görevindeki başarısını, işteki tutum ve davranışlarını, ahlak durumunu ve özelliklerini bütünleyen ve kurumun başarısına olan katkılarını ölçmek amacıyla hazırlanan 28.06.2019 tarihli Komisyon Raporu doğrultusunda revize edilen yönergenin aşağıdaki şekliyle komisyondan geldiği gibi kabulüne Meclis üyeleri Metin DALLGALI, İnci AYDEMİR, Zeki KARATAŞ, Turan TEKGÜL, Nizamettin SÖZEN ve Salih ADIGÜZEL’in; ‘’çalışanların performanslarının değerlendirilmesi olumsuz sonuçlar doğuracağı’’ gerekçesi ile verdikleri ret oylarına karşın oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

  Bld. ve Mec. Bşk.                                    Meclis Katibi                                                                      Meclis Katibi

   Hamza ŞAYİR                                     Abdurrahman TUZA                                                               Celal ÇELİK

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 25.07.2019