2018 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 04 ARALIK 2018 TARİHİNDE YAPILAN  ARALIK AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR

ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2018/77

İlçemizin, Diliskelesi Mahallesi, Muallim Köyü, G23a21d2b pafta, 345 ada, 1 nolu taşınmazın mülkiyeti tarafına ait olduğu ve söz konusu parselin üzerinde evinin olduğu belirtilmekte olup, parselin bir kısmının imar planında yolda kaldığı ve binanın alt kısmından geçen yolun  da tapulu parselin içerisinden geçtiği belirtilerek bahse konu binanın yoldan çıkarılarak bahçe duvarı ile çevrili olan yerinden korunmasına yönelik gerekli incelemeler yapılmış ve bahse konu duvarlarla çevrili olan yerin yaklaşık olarak yirmi yılı aşkın bir zamandan beri imar planlarında yol olduğu ve bu yolun vatandaşın talebi gibi düzenlenmesi, Karşı tarafta bulunan parsellerde sorun oluşturacağı,Yolun kaydırılması sonrasında 2338, 2339, 2340 ve 2341 nolu parsellerin parsel bütünlüğünü bozarak yapılaşmaya elverişli parseller oluşmayacağı, Yolun istikamet hattının değişeceği gibi sebeplerden dolayı, bahse konu yola ilişkin plan değişikliği talebi, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmemiştir. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 04/12/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO:2018/78

İlçemiz, Diliskelesi Mahallesi, Muallim tapulama sahası sınırları içersinde bulunan, 358 ada 2 nolu parsel ihale yolu ile satılıp satılamayacağı hakkında bilgi istenmekte olup, 358 ada 2 nolu parsel üzerinde vatandaşa ait yapı bulunduğundan dolayı satışının yapılması teklifi, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 04/12/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

 

KARAR NO:2018/79

İlçemiz Tavşancıl Mahallesi, G23a22a4a-21b3b pafta, 4586 ve 4587 nolu parsellerin maliki olduğu ve söz konusu parsellerin yolda kaldığı belirtilmekte olup, bu parsellerin Belediyemiz tarafından kamulaştırılması talep edilmiştir. Ancak parsellerin sadece yolda kalan kısmı için kamulaştırma kararı alındığı geriye kalan kısmının kamulaştırılmadığı ve emsal değerlerinin bu bölgede az olması nedeni ile kamulaştırmadan kalan kısım için yapılaşmanın yetersiz olacağı belirtilmekte olup, Belediyemizin almış olduğu meclis kararına itiraz edilmektedir. İtiraza yönelik gerekli çalışmalar yapılmış ve alanının tamamının kamulaştırılması Belediyemizde bütçede sıkıntı oluşturacağından bahse konu parsellerin belediyemize ait olan uygun parsellerle takas edilmesi Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür.Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 04/12/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO:2018/80

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18 inci maddesinin (b) bendine göre Belediyemizin 2018 yılı bütçesinin listede belirtilen ödeneği yetmeyecek olan analitik bütçe kodlarına, yıl içinde fazla vereceği tahmin edilen analitik bütçe kodlarından yapılan ödenek aktarma işlemlerinin onaylanması 04/12/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

Oluşturulma Tarihi : 14.12.2018