2018 YILI EKİM AYI 1.MECLİS BİRLEŞİMİ KARARLARI

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 02 EKİM 2018 TARİHİNDE YAPILAN  EKİM AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO:2018/61

Belediyemiz Meclisince yapılan müzakere neticesinde; İlçemiz Tavşancıl Mahallesi sınırları dahilinde yapılan İmar Uygulaması neticesinde Hamdi KINCAL mirasçılarına ait olan 330 ada 1 nolu parseldeki 609,00 m2 hisse ile Belediyemize ait olan 5136 nolu (855,00 m2) parselin karşılıklı olarak takasına 02/10/2018 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2018/62

İlçemiz sınırları içersinde Tavşancıl Mahallesinin (Kovanlık Mevkii), 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı 12.04.2018 tarih ve 213 sayılı kararı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesince onaylanmış olup, sonrasında ise 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlandığı tespit edilmiştir.Söz konusu, 1/1000 ölçekli Tavşancıl Mahallesinin (Kovanlık Mevkii) Uygulama İmar Planında, kurum görüşlerinin alındığı ve bu kurum görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemenin yapıldığı,Üst ölçekli Plan kararlarına göre gerekli donatı ihtiyacını karşılayacak şekilde donatı alanlarının dağılımının yapıldığı,Alanın yoğunluk değerlerinin üst ölçekli plan kararlarına göre düzenlendiği ve bu kararlar doğrultusunda adalar düzenlendiği,Alanda bulunan donatıların, alanın ihtiyacını karşılayacak yeterlilikte olduğu ve üst ölçekli plan kararları doğrultusunda düzenlendiği,- Minimum parsel büyüklükleri; 500m2, Donatı alanlarında Emsal=0.60 ve Yençok=2 kat olacaktır.Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 02/10/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/63

İlçemizin Tavşancıl Tapulama sahası, Kayapınar Mahallesi sınırları içersinde bulunan G23.a.22.a nazım, G23.a22.a.4a-21.b.3.b uygulama imar paftası, 326, 4585, 4586 ve 4587 nolu parsellerin bir kısmı İmar Yolunda kaldığı tespit edilmiş olup parsellerin tamamının Kamulaştırma yapılması İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 02/10/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/64

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, G23a21b1c pafta, 139 ada üzerinde 2004 yılından önce yapılmış 2 adet binan bulunduğu ve binaların gecekondu durumunda olduğu belirtilerek bu yapılar için Resmi Gazete de yer alan 30443 sayılı tebliğe göre yapı kayıt belgesi almak için başvuru yapıldığında binaların bir kısmı park alanında kaldığı ve bundan dolayı Yapı Kayıt Belgesi alınamayacağı taraflarına bildirildiği ve aynı zamanda bu başvuru sırasında binalardan birinin Orman Kanununun 2. Maddesinin b bendine göre Milli Emlak tan   satın alınan 7 parsel üzerinde diğerinin ise 5 parsel üzerinde olduğu belirtilmekte olup, imar barışından faydalanmak için evlerin bulunduğu alanın plan tadilatı yapılarak Park Alanından Konut Alanına Dönüştürülmesine yönelik teklif incelenmiş olup, bahse konu Park Alanının 3194 İmar Kanununa göre  Konut Alanına dönüştürülebilmesi için bahse konu alanın yakınlarında önerilebilecek bir park alanının olması gerekmektedir. İmar Planları yapılırken bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda Donatı Alanları ayrılmaktadır.3194 sayılı imar kanununa göre Park Alanı ve diğer sosyal donatı alanları iptal edilemez, ihtiyaç doğrultusunda Plan Tadilatı yapılarak yer değiştirebileceği belirtilmekte olup, bahse konu park alanının yakınlarında belediyemize ait herhangi bir parsel bulunmaması nedeni ile tarafımıza sunulan 139 ada  5 ve 7 nolu parsellerin Park Alanından çıkarılma teklifi, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmemiştir. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 02/10/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/65

İlçemizin, Diliskelesi Mahallesi, Muallim tapulama sahası sınırları içersinde bulunan, 358 ada 2 nolu parsel ile 310 ada 1 nolu parsellerin ihale yolu ile satılıp satılamayacağına yönelik yapılan incelemelerde; 358 ada 2 nolu parsel Park Alanında Kaldığından dolayı satışının yapılması teklifi, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmemiştir. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 02/10/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO:2018/66

Belediyemiz adına kayıtlı olan Tavşancıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2030 nolu parsel (yeni 609 ada, 1 nolu parsel) üzerindeki yapı ile birlikte, Belediyemize gelir getirmesi amacı ile ihale yolu ile satışı veya kiralama işleminin yapılması istenmekte olup, bahse konu parselin atıl durumdan kurtulması ve Belediyemize gelir getirmesi amacı ile 10 yıllığına kiraya verilmesi Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 02/10/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/67

İlçemiz, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içersinde, G23a21b3a pafta da 111 ve 112 nolu adalar arasında bulunan (Cumhuriyet Mahallesi 113 nolu sokak) 7 m ‘lik imar yolunun plan tadilatı yapılarak 111 ve 112 nolu parsellerin birleştirilip bir bütünlük oluşturmasına dair plan teklifi. planlama açısında herhangi bir soruna neden olmadığı, her parselin imar yolunun bulunduğu, mevcut durumda o yolun kullanılmadığı ve bu yolun herhangi bir gereksiniminin olmaması nedeni ile 7 m ‘lik imar yoluna ilişkin plan tadilatı teklifi, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 02/10/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

Oluşturulma Tarihi : 19.10.2018