2018 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 03 OCAK 2018 TARİHİNDE YAPILAN  OCAK AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2018/1

İlçemiz Diliskelesi Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, 729/3. Sokak’ta ikamet eden vatandaşlar tarafından belediyemize başvuru yapılmış ve dilekçelerinde İmar planlarında 729/3. Sokak ile Said-i Nursi Cadde’si arasında bulunan yolun planlardan iptal edilmesi talep edilmektedir. Talebe yönelik gerekli incelemeler yapılmış olup bahse konu 729/3 sokak ile Saidi Nursi Caddesini birleştiren yolun herhangi bir parsele ulaşımı sağlamadığı gibi şu anda o yolun açılması o alanı kullanan vatandaşlar tarafından sıkıntı oluşturacağından dolayı bahse konu ara bağlantı yolunun imar planlarından iptal edilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 03/01/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/2

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018 Yılı Çeşitli Hizmet Tarifeleri 03/01/2018 tarihin oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2018/3

İlçemiz Diliskelesi Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, Tapuda Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Muallim Köyü, 406 Ada, 25 nolu parsel 121 736,32m² olup, yapılan imar uygulaması sonucunda bu parselde, 1518862/12173632 (15188,62m²) hisse oranında, Dilovası Belediyesi hissesi oluşmuştur. Belediyemize gelir getirmesi amacı ile bu hissenin satışı talep edilmiş fakat belediyemize ait olan 15188,62m² oran parsel içersinde hisse olduğundan dolayı bu hissenin satışı Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmemiştir. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 03/01/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/4

Mülkiyeti Dilovası Belediyesine ait olan Diliskelesi Mahallesi 720 Sokak Su Deposu mevkii, Çerkeşli Mahallesi 1528 parsel 18 pafta, Tavşancıl Mahallesi Fikri Bendi Caddesi 4614 parsel 8 pafta ve Köseler Mahallesi 1479  parsellerde bulunan Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş, Türk Telekomünikasyon A.Ş ‘ ye ait 9 adet baz istasyonlarının sözleşmelerinin yenilenmesi 03/01/2018 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2018/5

2018 yılında fiilen görev yapacak olan zabıta personeline anılan kanun maddesine göre ödenecek aylık maktu mesai ücretleri Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetveli taslağında belirlenen 487,00 TL’ yi  (Dört Yüz Seksen Yedi Lira) geçmemek üzere, Belediyemiz Zabıta Personeline maktu mesai ücretlerinin ödenmesi 02/03/2017 tarihinde oy birliği ile kabul edildi

 

KARAR NO:2018/6

Belediyemizde 2018 yılı içerisinde çalıştırılacak teknik elemanlardan Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknisyen, Avukat ve Veteriner unvanlı personellerin ücretlerinin, Maliye Bakanlığınca 2018 yılı için belirlenen Sözleşmeli Personel ücret tabanının uygulanması 03/01/2018 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:2018/7

Meclis Başkanının açıklamalarının ardından İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan tablo 03/01/2018 tarihinde oybirliği ile kabul edildi

 

 KARAR NO:2018/8

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesinin birinci fıkrası gereğince yapılan müzakereler sonucu;   Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kurulacak olan Denetim Komisyonunun beş kişiden oluşturulması kararlaştırıldıktan sonra  yapılan gizli oylama ve oyların sayımı neticesi;  geçerli oylardan   15 oy alan Fatih MERAL, 14 oy alan Enver AYDEMİR, 13 oy alan Hatice TUZCU, 13 oy alan Recep LAÇ  ve Cumhuriyet Halk Partisi Gurubundan Ferdi ERDOĞAN’ ın talebi doğrultusunda komisyona dahil edilen ve 12  oy alan Hüsamettin MERAL’ in  seçilmeleri  03/01/2018 tarihinde oybirliği ile  kabul edildi.

 

KARAR NO:2018/9

Belediye Hizmet Binası altında bulunan Ekmek Fırını’ nın 10 yıl süre ve açık ihale usulü ile kiraya verilmesi 03/01/2018 tarihinde oybirliği ile  kabul edildi.

 

 

 

 

 

Bel.ve Mec.Bşk.                                   Meclis Katibi                                     Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                                       M.Halit EKİCİ                                   Recep LAÇ 

Oluşturulma Tarihi : 16.01.2018