2017 YILI EKİM AYI 1. BİRLEŞİMİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 04 EKİM 2017 TARİHİNDE YAPILAN  EKİM AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2017/48

İlçemiz Orhangazi Mahallesinde bulunan 857 m2 lik yüzölçümlü taşınmazın, eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına Sakarya Bölge Orman Müdürlüğünden olur no:97 ve E-İzin No:125294 ile taşınmaza yönelik kesin izin oluru ile Orman Müdürlüğünden 49 yıllığına eğitim ve öğretim alanı olarak tahsis edilmiştir. Bu alanın mevcut atıl durumdan kurtarılarak planlı alanlara ilave edilmesine yönelik gerekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmış ve hazırlanan planın onaylanması istenmekte olup,  merkez revize planlarına işlenmesi Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 04/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

KARAR NO:2017/49

Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise  geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 04/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

KARAR NO:2017/50

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Tavşancıl tapulama sahasında bulunan 1260 nolu parselde, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafında 13.04.2017 tarih ve 205 sayı ile onaylanmıştır. Onaylanan bu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanarak tarafımıza sunulmuştur. Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinde Emsal:1.00 ve Hmax:12.50 olduğu ve bu bölgede bulunan depolama alanları ile aynı imara sahip olması, Planlama ilke ve esaslarına, İmar mevzuatına ve üst ölçekli Plan ve Plan kararlarına uygun olduğundan dolayı, teklif, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 04/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

KARAR NO:2017/51

İlçemiz Orhangazi Mahallesi, 227/2. Sokak yolunun planlara işlendiği ama hali hazırda açık olmadığı ve söz konusu yolun açılması için kamulaştırma yapılıp evlerin yıkılması gerektiği, ayrıca burada oturan kişilerin evleri ile ilgili yol sorunu olmadığı ve evlerine ait ulaşım yolları bulunduğu belirtilmekte olup, mevcut plandaki 227/2. Sokağın iptal edilmesi talep edilmekte olup, yolun kapatılmasına yönelik işlemlerin yapılması ve planlara işlenmesine yönelik çalışmaların yapılarak mevcut durumda yapımı devam eden 1/1000 Ölçekli Dilovası Revizyon Uygulama İmar Planlarına işlenmesi Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür.Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 04/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

KARAR NO:2017/52

İlçemiz genelini kapsayan mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının kesinleştiği alanlarda, bölgemizdeki sanayinin hızlı gelişimi ve buna paralel olarak artan nüfus yoğunluğu da dikkate alınarak, konut sektörüne geçilebilmesi için, bu alanların acili yet sırasına göre alt yapı ve üst yapı yatırımlarının tamamlanarak yapılaşmaya açılması büyük önem arz ettiği, bu arazilerin yapılaşmaya hazır hale getirilmesi, belediye gelirlerine de artış sağlayacağı ilçenin gelişimi, görselliği anlamında da planlı bir yapılaşmaya zemin hazırlayacağı belirtilmekte olup, bu nedenlerden dolayı özellikle imar planı ve imar uygulaması tamamlanan alanların (Tavşancıl Mahallesi-Çerkeşli Mahallesi-Köseler Mahallesi) Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yolların açılması altyapı programlarının hazırlanması önem arz ettiği ilçemizin yatırımın teşvik edilerek yapı stokunun oluşturulabilmesi amacıyla TOKİ (Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konut gibi kamu kurumlarının yanı sıra özel sektöre de toplu konut yatırımları için Belediyemiz tarafından gerekli desteğin sağlanması Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 04/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

KARAR NO:2017/53

Belediyemiz Kardeş Şehir protokolü imzaladığı Macaristan Szentgotthard Belediyesi’ne iadeyi ziyaret ve inceleme gezisinde bulunmak üzere (Almanya ve Fransa Ülkelerini de içeren ) Ekim, Kasım ayları içerisinde muhtelif günlerde olmak üzere Belediye İştirakimiz Dilbel Ltd.Şti. Müdürü Hanifi DURSUN, Belediyemiz Muhtarlıklar Müdürlüğü Birim Şefi Mehmet TURAK, Belediyemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğünde görevli Birol POLAT, Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Sabahattin KAHRİMAN, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli Barış PAÇUL, Satın Alma Amiri Tahsin ARTUT ‘un görevlendirilmelerine 04/10/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Bel.ve Mec.Bşk.                                   Meclis Katibi                                     Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                                        M.Halit EKİCİ                                      Recep LAÇ

Oluşturulma Tarihi : 10.10.2017