2017 YILI NİSAN AYI MECLİSİ 1. BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 04 NİSAN  2017 TARİHİNDE YAPILAN    NİSAN  AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2017/20

Belediye Encümenimizde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oylama ile 2 Meclis Üyesinin Encümen Üyesi olarak seçilmeleri için gizli oylama yapıldı, yapılan oylama ve oyların tasnifi sonucu 14 oy alan Cafer AVŞAR ve 13 oy alan Hamit TOPÇİ’ nin Encümen Üyeliğine seçilmelerine 04/04/2017 tarihinde  karar verildi.

 

KARAR NO:2017/21

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden Belediyemizce kurulması zorunlu olan Plan ve Bütçe Komisyonunun 1 yıl süre ile görev yapmasına ve 5 kişiden oluşmasına karar verildikten sonra yapılan oylamada; Ak Parti Gurubundan Kadir TEKE, Cemil DAŞDEMİR, Recep LAÇ ve Fatih MERAL Cumhuriyet Halk Partisi Gurubundan ise Ferdi ERDOĞAN’ nın seçilmelerine  04/04/2017  tarihinde oy birliği ile karar  verildi.

 

KARAR NO:2017/22

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden Belediyemizce kurulması zorunlu olan Bayındırlık ve İmar Komisyonunun 1 yıl süre ile görev yapmasına ve 5 kişiden oluşmasına karar verildikten sonra yapılan oylamada;  Ak Parti Gurubundan Hamit TOPÇİ, Kahraman UMUÇ, M.Halit EKİCİ ve Cafer AVŞAR  Cumhuriyet Halk Partisi Gurubundan ise Mustafa AK’ ın seçilmelerine 04/04/2017 tarihinde oy birliği ile  karar verildi.

 

KARAR NO:2017/23

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden Belediyemizce kurulması zorunlu olmayan Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu 1 yıl süre görev yapmasına ve 5 kişiden oluşmasına karar verildikten sonra yapılan oylamada;  Ak Parti Gurubundan Cafer AVŞAR, Recep LAÇ, Hamit TOPÇİ ve Cemil DAŞDEMİR Cumhuriyet Halk Partisi gurubu adına Ferdi ERDOĞAN’ nın önerisi ile Milliyetçi Hareket Partisi gurubundan Yakup BURUŞ’ un seçilmelerine04/04/2017 tarihinde oy birliği ile  karar verildi.

 

 KARAR NO:2017/24

Dilovası Belediyesi 2016 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun  41. Maddesi gereğince Meclise sunulduğu şekilde oylandı ve yapılan oylama neticesinde Meclis Üyelerinden Hüsamettin MERAL, Ferdi ERDOĞAN, Mustafa AK ve Osman SUDAN ’ nın ret oyuna karşın Dilovası Belediyesi 2016 Yılı Faaliyet Raporu 04/04/2017  tarihinde oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 KARAR NO:2017/25

Belediyemize ait yeterli miktarda binek araç bulunmadığından, çalışmalarımızın aksamasına ve ulaşım açısından mağduriyet yaşayan birimlerimizin yoğun şikayetlerine maruz kalınmaktadır. Belediyemizce yapılan piyasa araştırmaları sonrasında DMO (Devlet Malzeme Ofisi) kanalı ile 3 adet Binek Araç, 1 adet Asfalt Robotu ve 1 adet Transit tipi hizmet araçları alınmasına 04/04/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

  KARAR NO:2017/26

Bayındırlık ve İmar Komisyonunca hazırlanan raporda; “Söz konusu Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Çerkeşli Mahallesine yönelik hazırlanan ve ekte sunulan, 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı gerekli ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılarak revizyona gidilmiştir. Mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında  bulunan, İlköğretim Tesis Alanının bir kısmı bölgenin ihtiyacı göz önünde bulundurularak Tır Parkı’na dönüştürülmüş ve Gelişme Konut alanın olan bir kısmı ihtiyaçlar doğrultusunda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmüştür., ulaşım aksında da bir kısım düzenlemeler yapılan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Plan Raporları hazırlanarak belediyemiz meclisine sunulmuştur. İlçemizin Çerkeşli Mahallesine ilişkin hazırlanan İmar Planı’na ilişkin gerekli çalışmalar tamamlanmış olup, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür” denilmektedir. Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekli ile oylandı, yapılan oylama neticesinde 04/04/2017 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2017/26

Bayındırlık ve İmar Komisyonunca hazırlanan raporda; “İlçemizin Çerkeşli Mahallesi sınırları içersinde yer alan G23a.17d.4a, G23a.17d.4b ve G23a.17d.4d uygulama imar planı paftalarında 12.05.2011 tarih ve 288 sayı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Küçük Sanayi ve Depolama Alanı Uygulama İmar Planında yapı yaklaşma sınırının 10m olması bu bölgedeki köşe parsellerinin yapılaşmasında sorun oluşturduğundan dolayı 5m ye çekilmesine yönelik gerekli çalışmalar yapılmış olup, bu köşe parsellerde yapılaşmanın daha düzenli ve kullanıma yönelik daha verimli olabilmesi ve yapılaşmanın çevre şartlarına göre bir bütünlük sağlaması amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmış ve yapı yaklaşma sınırı 10m den 5m ye çekilmesine yönelik talep, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür.” denilmektedir. Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekli ile oylandı, yapılan oylama neticesinde Meclis Üyelerinden Enver AYDEMİR, Yakup BURUŞ, Osman SUDAN, Mustafa AK ve Hüsamettin MERAL’ in dilekçelerinde de belirttikleri gibi “gördükleri lüzum üzerine” ret oyu kullanmalarına karşın Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu 04/04/2017 tarihinde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

  

 

Bel.ve Mec.Bşk.                                   Meclis Katibi                                     Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                                         M.Halit EKİCİ                                       Recep LAÇ

Oluşturulma Tarihi : 14.04.2017