2017 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 02 MART  2017 TARİHİNDE YAPILAN    MART  AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2017/14

Bayındırlık ve İmar Komisyonunca hazırlanan raporda; “ İlçemiz Yeni Yıldız Mahallesi Muallim Köyü 176 ada, 11 nolu parsel üzerindeki caminin eski ve ihtiyaca cevap veremez durumda olması belirtilmektedir. Mevcut caminin yıkılarak yerine yeni caminin Organize Sanayi tarafından yapılabilmesi için cami yerinin Türkiye Diyanet Vakfı’na Tapu Müdürlüğü tarafından bağış yapılamayacağı bildirildiği belirtilmekte olup, Türkiye Diyanet Vakfı’na Belediyemiz Meclis kararı ile satışının yapılması istenmektedir. 5393 sayılı Belediye kanununun 75. Maddesin d fıkrasına göre söz konusu cami yerinin Türkiye Diyanet Vakfı’na, Dini Tesis Alanı olarak kullanmak şartı ile 20 yıllığına tahsisinin yapılması Bayındırlık ve İmar Komisyonunca Uygun Görülmüştür” denilmektedir. Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekli ile oylandı, yapılan oylama neticesinde 02/03/2017 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2017/15

Bayındırlık ve İmar Komisyonunca hazırlanan raporda; “İlçemiz sınırları dahilinde,Orhangazi mahallesi,240. Sokak,no:9 adresinde,Tapuda Kocaeli İli, Dilovası ilçesi,Çerkeşli Köyü, 16 Pafta, 3208 nolu parsel Belediyemiz Meclisinin 06/04/2016 tarih ve 33 sayılı oturumda görüşülmüş ve Bayındırlık İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda açılacak imar yolunda kalan 3208 nolu parselin kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Kamulaştırılma kararı verilen parselde yapılan incelemeler neticesinde kamulaştırma ücretinde anlaşılamaması nedeni ile vazgeçilmiş olup, vatandaşın talebi ile Belediyemiz kamulaştırma ücreti arasında fark olmasından ve Belediyemizin kamulaştırmaya yönelik bütçe giderlerinin fazla olması gibi nedenlerden dolayı mülkiyeti Belediyemize ait olan Kayapınar Mahallesi sınırları içerisinde, Tapuda Tavşancık Köyü, G23a.22a.4a Pafta, 485 Ada, 13 parsel nolu 204,30 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile Mülkiyet Sinan ARSLAN, Eda KOCABAY,Murat KOCABAY, Yusufcan KOCABAY VE Muhammet KOCABAY’a ait olan 3208 parsel nolu 182,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın takasına yönelik teklif, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür.” denilmektedir. Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekli ile oylandı, yapılan oylama neticesinde 02/03/2017 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2017/16

İlçemizin ihtiyaçları ve hızlı gelişimi sebebi ile bütçemiz gereksinimleri karşılamada zaman zaman yeterli olmamaktadır. İlçemiz Orhangazi Mahallesi’nde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek çok fonksiyonlu (Taziye,Eğitim,Toplantı vs.) tesis bulunmadığından,  5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 75. Maddesinin (a) bendinde “Mahalli idareler ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir” denildiğinden söz konusu projenin İzmit Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilmesine 02/03/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2017/17

Belediyemize ait olan Mitsubishi greyderin Ekonomik ömrünü tamamlamış olması ve hasarlı olan kırıcı ve kovanın değişmesi durumunda kasko değerinin çok üzerinde Belediyemize maliyet çıkarması sebebi ile, söz konusu Mitsubishi marka iş makinesi, kırıcı ve kovanın ihale yolu ile satışının yapılması oylamaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde Meclis Üyelerinden Ferdi ERDOĞAN ve Yakup BURUŞ’ un red oyu vermelerine karşın 02/03/2017 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2017/18

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 51. Maddesi 4. Fıkrasında ; “Zabıta Hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür . Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetlerinin aksatılmasından yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye Zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen fazla mesai ücreti olarak 2016 yılı bütçe kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydıyla Belediye Meclisi Kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir” denildiğinden, 2016 yılında fiilen görev yapacak zabıta personeline anılan kanun maddesine göre ödenecek maktu mesai ücretleri 16/12/2016 tarih ve 6767 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan merkezi yönetim bütçe kanununun K cetvelinde 453,00 TL’ yi (Dört Yüz Elli Üç Lira)  geçmemek üzere Belediyemiz zabıta personeline maktu mesai ücretlerinin ödenmesine 02/03/2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2017/19

İlçemiz Çerkeşli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan G23al7d4a pafta,632 ada, 11 nolu parsel 8035.26 m2 olup,12.05.2011 tarih ve 288 sayı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Küçük Sanayi ve Depolama Alanı Uygulama İmar Planında  Küçük Sanayi Alanında kalmakta olup, Meclis Üyelerince yapılan müzakere neticesinde ; söz konusu parsel 8035.26 m2 olup, metrekare fiyatı 900,00 TL ‘ den ( Dokuz Yüz Lira ) olmak üzere toplam 7.231,734,00 TL (Yedi Milyon İki Yüz Otuz Bir Bin Yedi Yüz Otuz Dört Lira ) karşılığında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devrinin yapılması oylamaya sunuldu , yapılan oylama neticesinde Meclis Üyelerinden Ferdi ERDOĞAN, Yakup BURUŞ, Mustafa AK ve Hüsamettin MERAL ‘in red oyu kullanmalarına karşın 02/03/2017 tarihinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 09.03.2017