2017 YILI OCAK AYI 1.BİRLEŞİMİN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 03 OCAK  2017 TARİHİNDE YAPILAN    OCAK  AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2017/1

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrası gereğince yapılan müzakereler sonucu; Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kurulacak olan Denetim Komisyonu’ nun beş kişiden oluşturulması kararlaştırıldıktan sonra yapılan gizli oylama ve oyların sayımı neticesinde; geçerli oylardan 15 oy alan Kadir TEKE, 15 oy alan M. Halit EKİCİ, 16 oy alan Kahraman UMUÇ, 16 oy alan Cafer AVŞAR ve 16 oy alan Mustafa AK’ ın seçilmeleri  03/01/2017 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:2017/2

Bayındırlık ve İmar Komisyonunca hazırlanan raporda; “Küçük Sanayi ve Depolama Alanı Uygulama İmar Planında yoldan çekmelerin 10m olması, bu bölgede yapılaşmaya sorun oluşturduğu görüldüğünden, çekme mesafelerini 5m ye indirilmesi istenmekte olup, talebe yönelik incelemelerde bu bölgedeki bir kısım parsellere mevcut 10 m çekme mesafelerinden İmar Durumu verilmiş olup yapılaşma başladığından dolayı bu bölgedeki  çekmelerde yapılacak olan farklılıklar bölgede sorun teşkil edeceğinden dolayı bahse konu talebin reddine karar verilmiştir.” denilmektedir. Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekli ile 03/01/2017 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:2017/3

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2017 Yılı Çeşitli Hizmet Tarifeleri 03/01/2017 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:2017/4

Bayındırlık ve İmar Komisyonunca hazırlanan raporda; “ Hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli G23a.17d.4a ve G23a.16c.3b nolu uygulama imar planlarında depolama alanı kullanımına sahip 632 ada 11,12 nolu ve 642 ada 4 nolu parsel küçük sanayi alanı olarak düzenlenmiş olup üst ölçekli planlarla bir bütünlük sağladığı ve planlar arasındaki uyuşmazlıklarında bu düzenleme ile ortadan  kalkacağından dolayı bahse konu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür” denilmektedir. Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekli ile oylandı, yapılan oylama neticesinde Meclis Üyelerinden Osman SUDAN, Yakup BURUŞ, Ferdi ERDOĞAN ve Mustafa AK’ın vermiş oldukları dilekçelerinde; gördükleri lüzum üzerine ret oyu verdikleri görüldüğünden 03/01/2017 tarihinde oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:2017/5

Bayındırlık ve İmar Komisyonunca hazırlanan raporda; “İlçemiz Diliskelesi Mahallesi sınırları dahilinde, Cumhuriyet Caddesi, 721/2. Sokakta bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan ve tapuda; Muallim Köyü, 3396 nolu parsel 167,80 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1/1000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planında konut alanında kalmakta olup, satışının yapılması Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür.” denilmektedir. Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekli ile 03/01/2017 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

           

 

 

KARAR NO:2017/6

Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan 2017 Yılı Harç Bedeli Tespiti meclise geldiği şekliyle oylandı, oylama neticesinde 03/01/2017 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

KARAR NO:2017/7

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Meclise geldiği şekli ile oylamaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde 03/01/2017 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 11.01.2017