2016 YILI ARALIK AYI 1.BİRLEŞİMİN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 01 ARALIK  2016 TARİHİNDE YAPILAN    ARALIK  AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

  

KARAR NO:2016/74

Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporunda “Dilovası İlçesi, Çerkeşli Mahallesi, 644 ada 1 ve 3 nolu parsellerin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret Alanında kaldığından satışının yapılması uygun görülmüştür” denilmektedir. Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekilde oylandı, yapılan oylama neticesinde Meclis Üyelerinden Mustafa AK, Osman SUDAN, Ferdi ERDOĞAN ve Hüsamettin MERAL’ in vermiş oldukları dilekçelerinde; gördükleri lüzum üzerine ret oyu verdikleri görüldüğünden 01/12/2016 tarihinde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 KARAR NO:2016/75

Bayındırlık ve İmar Komisyonunca hazırlanan raporda; “Diliskelesi Mahallesi 735 ve 737 Sokaklar arasında yapılması düşünülen Halı Sahanın, yapılabilmesi için plan tadilatı yapılması gerektiği ve bu plan tadilatının yapılması uygun görülmüştür” denilmektedir. Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekli ile 01/12/2016 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

 KARAR NO:2016/76

Bayındırlık ve İmar Komisyonunca hazırlanan raporda; “Diliskelesi Mahallesi sınırları dahilinde 9,66 m2  Dilovası Belediye Hissesinin satışının yapılması  uygun görülmüştür” denilmektedir. Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekli ile 01/12/2016 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:2016/77

Bayındırlık ve İmar Komisyonunca hazırlanan raporda; “Belediyemiz  adına kayıtlı olan 4614 nolu 30,50 mtaşınmaz ve üzerindeki yapı ile birlikte, Belediyemize gelir getirmesi amacı ile satışını yapılması uygun görülmüştür” denilmektedir. Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekli ile 01/12/2016 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

 KARAR NO:2016/78

Turgut Özal ve Tavşancıl Mahallerimizde kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere 15 (on beş) gün içerisinde 6 (altı) kişilik bilirkişinin seçilmesi ve seçilen bilirkişi listesi ve nüfus kayıt örneklerinin gönderilmesi 01/12/2016 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

 KARAR NO:2016/79

04/05/2016 tarih 42 sayılı Meclis kararının iptal edilerek, 15/12/1989 tarih 989/8 sayılı Mülga Tavşancıl Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan uygulama imar planına göre imar adası içerisinde kalan 5362 (eski 2008) nolu parseli kapsayan imar adasında kısmi yapılaşma kararının alınması 01/12/2016 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

 KARAR NO:2016/80

Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Dilovası Belediye Spor Kulübü 6360 sayılı yasanın 17’nci maddesi son fıkrası gereğince nakdi yardım yapılması talep edilmekte olup ilgili yasada nakdi yardım miktarı bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden Belediyeler için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçmeyeceği belirtilmiştir. Belediyemizin bir önceki yıl yani 2015 yılı Kesin hesabına göre azami 51.000,00 TL’ ye (Elli Bir Bin Türk Lira) kadar yardım yapılabilme imkanı bulunmaktadır. Belediyemiz Spor Kulübüne söz konusu nakdi yardımın yapılması oylamaya sunuldu yapılan oylama neticesinde Meclis Üyelerinden Mustafa AK, Osman SUDAN ve Ferdi ERDOĞAN’ nın vermiş oldukları dilekçelerinde; gördükleri lüzum üzerine ret oyu verdikleri görüldüğünden 01/12/2016 tarihinde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2016/81

Belediye Meclis Üyemiz Enver AYDEMİR’ in önergesi Belediye Meclisince görüşülmüş olup, yapımı halen devam eden  İlçemiz Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Hz. Ali Camii’ nin külliyesi içinde bulunan Semt Konağı ve Taziye Evinin isminin “Ömer Halis DEMİR Semt Konağı ve Taziye Evi” olarak belirlenmesi 01/12/2016 tarihinde oybirliği ile Kabul edildi.

 

 

  

 

 

Bel.ve Mec.Bşk.                                    Meclis Katibi                                     Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                                           M.Halit EKİCİ                                     Recep LAÇ

Oluşturulma Tarihi : 12.12.2016