2016 YILI MAYIS AYI 1.BİRLEŞİMİN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 04 MAYIS 2016 TARİHİNDE YAPILAN    MAYIS  AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

KARAR NO:2016/38

İlçemiz Yeni Yıldız Mahallesi sınırları dahilinde, mülkiyeti Belediyemize ait olan, Tapuda Kocaeli İli, Dilovası İlçesi Muallim Köyü, 176 Ada, 11 nolu taşınmaz üzerindeki Bağdat Camisinin çok eski olması ve bölge ihtiyacına cevap veremez duruma gelmiş olması sebebiyle, Cami Derneği Başkanlığı tarafından daha önce Belediyemize müracaat edilmiş ve mevcut caminin yıkılarak yerine Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yeni bir cami yapılacağı belirtilerek,bu taşınmazın bila bedel karşılığında DOSB’ a devredilmesine ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oylama neticesinde 04.05.2016 tarihinde oy birliğiyle kabul edildi.

KARAR NO:2016/39

İlçemiz Tavşancıl Mahallesi, 22 Pafta, 4048 nolu parselde bulunan yolun ve yeşil alanın terkini yaptığını bu işlem sonucu yeni 4760 ve 4761 nolu parsellerin oluştuğu belirilmektedir. Ancak Belediyemizin yaptığı çalışmalarda 4760 nolu parselde bulunan binanın sıfırına kadar yeniden yol alanı ayrıldığı yerinde fiili yol bulunmadığı yapılan çalışmaların uyumsuz olduğu daha öncede gerekli terklerin yapıldığı halde yeniden terklerin çıkarıldığı belirtilmekte olup, söz konusu plana itiraz edilmekte mağduriyetin giderilmesi ve imar planının önceki şekline göre düzeltilmesine ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oylama neticesinde 04.05.2016 tarihinde oy birliğiyle kabul  edildi.

KARAR NO:2016/40

İlçemiz sınırları dahilinde; Kayapınar Mahallesinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce açılmış olan yolun mülkiyeti vatandaşa ait 4587 ve 4586 nolu parsellerden geçirildiği ve bu yola doğalgaz hattı ile altyapı şebekesi döşendiği bu sebeple mağduriyetin oluştuğu belirtilerek söz konusu mağduriyetin giderilmesine ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oylama neticesinde 04.05.2016 tarihinde oy birliğiyle kabul edildi.

KARAR NO:2016/41

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Muallim Köyü, 3068 nolu parsel 1/1000 ölçekli ilave Revizyon Uygulama İmar Planında konut alanında kalmakta olup, satışının yapılması meclisçe oylandı ve oylama neticesinde Meclis Üyelerinden Ferdi ERDOĞAN ve Yakup BURUŞ’ un Muhalefet Şerhlerine karşı 04.05.2016  tarihinde oy çokluğuyla karar  verildi.

KARAR NO:2016/42

06.04.2016 tarih ve 31 Sayılı Meclis Kararında zikredilen Belediyemizin plan onama tarihinin sehven yanlış yazılmış olduğu anlaşıldığından, 06.04.2016 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek, kararın bu şekli ile yenilenmesine, Meclis Üyelerinden   Ferdi ERDOĞAN ve Yakup BURUŞ’ un çekimser oylarına karşı 04.05.2016 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Bel.ve Mec.Bşk.                                   Meclis Katibi                                     Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                                        M.Halit EKİCİ                                     Recep LAÇ

Oluşturulma Tarihi : 09.05.2016