2020 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 01 EKİM 2020 TARİHİNDE YAPILAN EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO:2020/37

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü’nden sağlanan finansman desteği ile alınan “Hidromek HMK 210W Lastik Tekerlekli Ekskavatör” iş makinesinin komple ekipmanı ile birlikte kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemeyeceğine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/38

Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 25 madde halinde yazıldığı şekilde kabulüne toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/39

İlçemiz Tavşancıl Mahallesinde, Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan tescilli taşınmaz Kültür Varlıklarının, Bakanlıkça yapılacak ayni ve nakdi yardım dışında kalan harcamaların da Belediyemizce karşılanması, toplu başvuru yapılması ve bu uygulamalara ilişkin Kültür Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü veya İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile sözleşmeler ve protokol tanzim ve imza edilmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/40

 Belediyemizde 21.09.2020-31.12.2020 tarihleri arasında çalıştırılacak, yeni sözleşmeli personel olarak Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Ekonomist, Eğitmen, unvanlı personellere ödenecek ücretin asgari ücret olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/41

Meclisçe yapılan müzakereler sonucu; Genel İdari Hizmetler Sınıfında bulunan 1 adet Memur Kadrosunun, 1 Adet Eğitmen Kadrosu ile 1 Adet Tekniker Kadrosunun 1 Adet Teknisyen Kadrosu ile değiştirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/42

İlçemiz Diliskelesi Mahallesi Muallim-1 0 Ada 2408 Parselde bulunan 2732m2 arsa ile birlikte üzerinde bulunan Dernek binası ve müştemilatın sosyal tesis ve diğer kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere takas yolu ile kamulaştırılmasına Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Komisyondan geldiği şekilde reddine katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/43

Meclisçe yapılan müzakereler sonucu; İlçemiz Diliskelesi mevki G23A21C paftasında 1/5000 ölçekli Liman amaçlı ilave Nazım İmar Planı ile Kocaeli İli, Dilovası İlçesi Diliskelesi mevki, G23A21C1D paftasında 1/1000 Ölçekli Liman amaçlı ilave Uygulama İmar planlarının onaylanmasına Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporları doğrultusunda Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/44

Almanya’da faaliyet gösteren Nordbau-Oldenburg GmbH&Co Diplom-Ingenieure Mengers&Schramme Firması tarafından, Saksonya Eyaleti Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Belit ONAY tarafından ilçemizde bulunan Sivil Toplum Kuruluşları ve Belediye çalışanlarına işbirliği ve bilgi alışverişi için yapmış olduğu davet üzerine, en az 50 kişi olmak üzere tüm masrafları (yol, konaklama, iaşe v.s) Nordbau Oldenburg GmbH&Co Diplom Ingenieure Menges&Schramme firması tarafından karşılanacak olan inceleme gezisine Başkanlık Makamının Oluru ile hazırlanacak olan listedeki kişilerin katılım sağlamasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/45

İlçemiz Diliskelesi Mahallesinde bulunan 701. Sokaktaki yapıların dış cephe boyalarının Polisan Boya ve Kansai Boya firmalarının desteği ile yapılması için düzenlenen Protokol kapsamında yapılacak boyama işine ait işçilik ücreti Dilovası Belediyesine şartlı bağış olarak ilgili firmalar tarafından yatırılacak, Belediye tarafından boyama işlerine ait işçilik ücretlerinin ödenmesinde kullanılacaktır. Bu nedenle,  Polisan Boya ve Kansai Boya tarafından Belediyemize yapılacak (Polisan Boya: 32.585,00-TL+KDV ve Kansai Boya: 20.330,00-TL+KDV ) miktarındaki şartlı bağışın kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/46

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 16 madde halinde Meclise sunulduğu şekliyle kabulüne toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/47

Belediyemiz Mezarlıklar Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 27 madde halinde Meclise sunulduğu şekliyle kabulüne toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/48

Belediyemiz Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 72 madde halinde Meclise sunulduğu şekliyle kabulüne toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/49

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 15 madde halinde Meclise sunulduğu şekliyle kabulüne toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/50

Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 24 madde halinde Meclise sunulduğu şekliyle kabulüne toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/51

Belediyemiz Plan Ve Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 14 madde halinde Meclise sunulduğu şekliyle kabulüne toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/52

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 madde halinde Meclise sunulduğu şekliyle kabulüne toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/53

Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 15 madde halinde Meclise sunulduğu şekliyle Kabulüne toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

 

 

    Bel. Ve Mec. Bşk.                                 Meclis Kâtibi                                  Meclis Kâtibi

     Hamza ŞAYİR                              Abdurrahman TUZA                                       Celal ÇELİK

Oluşturulma Tarihi : 27.10.2020