2020 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 02 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE YAPILAN TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2020/15

Mecliste yapılan müzakereler sonucu; Belediyemizce kurulması zorunlu olan Bayındırlık ve İmar Komisyonunun bir yıl süre ile görev yapmak üzere üç kişiden oluşmasına, Adalet ve Kalkınma Partisi grubundan Celal ÇELİK ve Adem ÇARIKÇI, Saadet Partisi grubundan ise Salih ADIGÜZEL’in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/16

Mecliste yapılan müzakereler sonucu; Belediyemizce kurulması zorunlu olan Plan ve Bütçe Komisyonunun bir yıl süre ile görev yapmak üzere üç kişiden oluşmasına, Adalet ve Kalkınma Partisi grubundan Burhan TURGUT ve Abdurrahman TUZA, Saadet Partisi grubundan ise İnci AYDEMİR’in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/17

Mecliste yapılan müzakereler sonucu; Belediyemizce kurulması zorunlu olmayan Komisyonlardan Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonunun bir yıl süre ile görev yapmak üzere üç kişiden oluşmasına, Adalet ve Kalkınma Partisi grubundan Memetemin AKTAŞ ve Oğuzhan ARTUT, Saadet Partisi grubundan ise Nizamettin SÖZEN’in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/18

Belediye Encümenimizde bir yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oylama yapıldı, oyların sayım ve tasnifi sonucu; geçerli 14 oyun 9’unu alan İbrahim DURSUN ve yine 9 oy alan İcabi TÜRKEL’in encümen üyesi seçilmelerine karar verildi.

KARAR NO:2020/19

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan 2019 Yılı faaliyet raporu oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucu Meclis üyeleri; İnci AYDEMİR, Zeki KARATAŞ, Turan TEKGÜL, Nizamettin SÖZEN ve Salih ADIGÜZEL’in ret oylarına karşı oy çokluğu ile  karar verildi.

KARAR NO:2020/20

Meclisçe yapılan müzakereler sonucu; 5393 Sayılı Belediye Kanunun “Norm Kadro ve Personel İstihdamı” başlıklı 49. Maddesine istinaden belediyelerde meclis üyeleri içerisinden biri Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilir” denilmekte ve bu şekilde görevlendirilen Başkan Yarımcısı maaşı Başkan ödeneğinin 2/3’ünü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tutarına göre verilir hükmü gereğince Belediyemizde Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı maaşının Başkan ödeneğinin 2/3’ü olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/21

Sayıştay Başkanlığına sunulmak üzere Belediyemizden istenen belgeler arasında bulunan; söz konusu araçların Kamu Hizmetine Tahsisi ile ilgili Belediye Meclis Kararın ( Haczedilememesi için)  alınmasına ilişkin teklif müzakere edilerek; Belediyemizce teslim alınan 1 adet NMOKKXTP6KLR92162 Şasi nolu13+1,5 m³ kapasiteli çöp toplama aracı ve 1 adet NMOKKXTP6KLA92465 şasi nolu 7 m³ kapasiteli yol süpürme araçlarının Kamu Hizmetine Tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/22

 Yapılan müzakereler sonucu; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15’inci maddesinin altıncı fıkrasında belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemeyeceği belirtilmiş 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7’inci maddesinin birinci fıkrasında da Belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtından ayrılacak paylar ile diğer kanunlarda bu idarelere verilmesi öngörülen payların vergi hükmünde olduğu hüküm altına alınmış olduğundan; aşağıda belirtilen Belediyemizin banka hesapları haczedilemeyecek olup, haciz işlemlerine konu olmamasına oybirliği ile karar verildi

KARAR NO:2020/23

İlçemiz Köseler Mahallesi 307 ada 5 nolu parselde bulunan binanın Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere hizmet süresince İlçe Müftülüğü’ne tahsisinin yapılması talebi Belediyemiz Bayındırlık ve İmar Komisyonunca değerlendirilerek; Mülkiyeti Belediyemize ait olan binanın bulunduğu parselde ve mevcut binada Belediyeden yazılı görüş ve onay alınmadan her hangi bir iş ve işlem yapmamak şartı ile on yıl süre ile sadece kuran kursu olarak kullanılmak üzere Dilovası İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2020/24

İlçemiz Muallim (Diliskelesi) sınırları dâhilinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan 3068 nolu parselde bulunan 357,00 m2 Belediyemize gelir getirmesi amacıyla ihale yolu ile satış işlemlerinin yapılması Bayındırlık ve İmar Komisyonunca değerlendirilerek uygun görülmüş olup ihale yolu ile satış işlemlerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/25

08.05.2020 Tarihli ve 31093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre Belediyemizin de yer aldığı C-9 Grubu için belirlenen 268 Memur kadrosunun unvan ve sayı itibariyle belirlenen normu çerçevesinde hazırlanan Memur kadro ihdas cetvelinin Meclise sunulduğu şekliyle kabulüne İnci AYDEMİR, Zeki KARATAŞ, Turan TEKGÜL, Nizamettin SÖZEN ve Salih ADIGÜZEL’in ret oylarına karşı oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO:2020/26

08.05.2020 Tarihli ve 31093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre Belediyemizin de yer aldığı C-9 Grubu için belirlenen 133 Sürekli İşçi kadrosunun unvan ve sayı itibariyle belirlenen normu çerçevesinde hazırlanan Sürekli İşçi kadro ihdas cetvelinin Meclise sunulduğu şekliyle kabulüne İnci AYDEMİR, Zeki KARATAŞ, Turan TEKGÜL, Nizamettin SÖZEN ve Salih ADIGÜZEL’in ret oylarına karşı oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

    Bel. Ve Mec. Bşk.                                  Meclis Kâtibi                                   Meclis Kâtibi

     Hamza ŞAYİR                                Abdurrahman TUZA                             Celal ÇELİK

Oluşturulma Tarihi : 09.07.2020