Dükkan ve Büfe Kiralanması

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

  1. İlçemiz , Diliskelesi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:42/B, 25 m2 dükkan, Diliskelesi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:42/D, 25 m2 dükkan, Diliskelesi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:42/E, 25 m2 dükkan ve Diliskelesi Mahallesi Atatürk Caddesi Şehit İlimdar Atasoy Parkı içinde bulunan 10 m2 Büfenin kiraya verilmesi (3 (Üç) Yıllığına) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 18/11/2020 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00, 11:15, 11:30 ve 11:45’ te Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek kiraya verilecektir.
  2. Taşınmazların konumları, alanları, tahmin edilen bedelleri, Geçici teminat miktarları, İhale tarih ve saatleri aşağıda belirtilmiştir.
  3. Taşınmazların kiraya verilmesi ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekâleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.
  4. Kiraya verilecek Taşınmazların yerleri, yüzölçümleri, hisse miktarları, muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları aşağıda yazılı olduğu şekildedir.

SıraNo:

Mahallesi

Pafta No:

Ada No:

Parsel No:

Yüzölçümü (m2)

Hisse Nisbeti :

Muhammen Bedeli TL.)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü ve Saati

1

Diliskelesi 42/B

...

….

….

25

…….

19.800,00

594,00

18.11.2020

11:00

2

Diliskelesi 42/D

...

...

25

…….

19.800,00

594,00

18.11.2020

11:15

3

 

Diliskelesi 42/E

...

25

…….

19.800,00

594,00

18.11.2020

11:30

4

 

Diliskelesi

 

...

10

…….

12.600,00

378,00

18.11.2020

11:45

        5.İhaleye çıkarılan Taşınmazlara ilişkin İhale Şartname ve ekleri 100,00 TL. (YüzTürkLirası) bedel karşılığı verilecek olup Şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilir.

        6.İhaleye katılacak olanlar taşınmazların ihalesine ait teminat bedelini ihale tarihi olan 1. Sıra no için; 18/11/2020 Çarşamba günü en geç saat 1. Sıra no için 11:00’a,2.Sıra no için 11:15’e, 3. Sıra no için 11:30’ a ve 4. Sıra no için 11:45’ e kadar Belediyemiz veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

        7.Belediyemiz Encümeni bahse konu taşınmazlara ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

         

           İLAN OLUNUR.