Çerkeşli Mah. 647 Ada 1 Parsel ile Köseler Mah. 285 Ada 28 Parsel Arsanın Kiralanması

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

  1. İlçemiz Çerkeşli Mahallesi 647 Ada, 1 nolu Parsel 5.425,00 m2 Park Alanının (3 (Üç) Yıllığına) ve Köseler Mah. 285 Ada, 28 nolu Parsel 690,95 m2 çayırın (3 (Üç) Yıllığına) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 23/09/2020 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00 ve 10:15’de Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek kiraya verilecektir.
  2. Taşınmazların konumları, alanları, tahmin edilen bedelleri, Geçici teminat miktarları, İhale tarih ve saatleri aşağıda belirtilmiştir.
  3. Taşınmazların kiraya verilmesi ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.
  4. Kiraya verilecek Taşınmazların yerleri, yüzölçümleri, hisse miktarları, muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları aşağıda yazılı olduğu şekildedir.

SıraNo:

Mahallesi

Pafta No:

Ada No:

Parsel No:

Yüzölçümü (m2)

Hisse Nisbeti :

Muhammen Bedeli (TL.)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü ve Saati

1-

Çerkeşli Mahallesi

 

 

647

 

 1

 

5.425,00  m2

 

-

Aylık : 5.851,00 TL 3Yıllık: 210.636,00 TL

 

6.319,00 TL

23.09.2020

10:00

2-

Köseler Mahallesi

285

28

690,95 m2

-

Aylık : 1.491,00 TL

3 Yıllık: 53.676,00 TL

1.610,28 TL

23.09.2020 10:15

         5.İhaleye çıkarılan Taşınmazlara ilişkin İhale Şartname ve ekleri her biri için 100,00 TL. (Yüz TürkLirası) bedel karşılığı verilecek olup Şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilir.

          6.İhaleye katılacak olanlar taşınmazların ihalesine ait teminat bedelini ihale tarihi olan 1. Sıra no için; 23/09/2020 Çarşamba günü en geç saat 10:00’a, 2. Sıra no için 10:15’e kadar Belediyemiz Veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

          7.Belediyemiz Encümeni bahse konu taşınmazlara ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İLAN OLUNUR.