TEPECİK MAHLLESİ G23A13D PAFTA 1276 PARSEL 70 M2 DÜKKAN KİRALANMASI

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

1-İlçemiz Tepecik Mah. Atatürk Cad. No:5 70 m2 alan dükkanın (3 (Üç) Yıllığına) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 11/12/2019 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’ da Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek kiraya verilecektir.

2-Taşınmazın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarih ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3-Taşınmazlın kiraya verilmesi ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

4-Kiraya verilecek Taşınmazların yerleri, yüzölçümleri, hisse miktarları, muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları aşağıda yazılı olduğu şekildedir.

SıraNo:

Mahallesi

Pafta No:

Ada No:

Parsel No:

Yüzölçümü (m2)

Hisse Nisbeti

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Günü ve Saati

1-

Tepecik Mahallesi

 

G23A13D

 

  

1276

 

70 m2

 

-

Aylık : 250,00TL

3Yıllık: 9.000,00 TL

 

270,00 TL

11.12.2019

10:00

 

5-İhaleye çıkarılan Taşınmazlara ilişkin İhale Şartname ve ekleri her biri için 100,00 TL. (YüzTürklirası) bedel karşılığı verilecek olup Şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilir.

 

6-İhaleye katılacak olanlar taşınmazların ihalesine ait teminat bedelini ihale tarihi olan 11/12/2019 Çarşamba günü en geç saat 10:00’a, kadar Belediyemiz Veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

 

7-Belediyemiz Encümeni bahse konu taşınmazlara ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.

 

 

 

Hamza ŞAYİR

Belediye Başkanı