TAvşancıl Mah. Arsa Kira ve Köseler Mah. Dükkan Kiralanması

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

1- İlçemiz Tavşancıl Mahallesi Fikri Bengi Caddesi No:29 kahvehane yanı 55 m2 arsanın (3 (Üç) Yıllığına) ve Köseler Mah. Gültepe Sk. Köy Hizmet Binası 20 m2 alan dükkanın (3 (Üç) Yıllığına) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 02/10/2019 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00 ve 10:15’de Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek kiraya verilecektir.

 2- Taşınmazların konumları, alanları, tahmin edilen bedelleri, Geçici teminat miktarları, İhale tarih ve saatleri aşağıda belirtilmiştir.

3- Taşınmazların kiraya verilmesi ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 4- Kiraya verilecek Taşınmazların yerleri, yüzölçümleri, hisse miktarları, muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları aşağıda yazılı olduğu şekildedir.

 

 

SıraNo:

Mahallesi

Pafta No:

Ada No:

Parsel No:

Yüzölçümü (m2)

Hisse Nisbeti

Muhammen Bedeli TL.)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü ve Saati

1-

Tavşancıl Mahallesi

 

 

570

 

 

19

 

   55 m2

 

-

Aylık : 766,66TL

3Yıllık: 27.599,76 TL

 

827,99 TL

02.10.2019

10:00

2-

Köseler Mahallesi

298

6

20 m2

-

Aylık : 316,66 TL

3 Yıllık: 11.399,76 TL

341,99 TL

02.10.2019 10:15

 

 5- İhaleye çıkarılan Taşınmazlara ilişkin İhale Şartname ve ekleri her biri için 250,00 TL. (İkiYüzElli Türklirası) bedel karşılığı verilecek olup Şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilir.

 

6-  İhaleye katılacak olanlar taşınmazların ihalesine ait teminat bedelini ihale tarihi olan 1. Sıra no için; 02/10/2019 Çarşamba günü en geç saat 10:00’a, 2. Sıra no için 10:15’e kadar Belediyemiz Veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

 

7-  Belediyemiz Encümeni bahse konu taşınmazlara ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          Hamza ŞAYİR

                                                                                                                                                        Belediye Başkanı