DİLİSKELESİ Mah. 338 ada 3-6-9 parsellerin kiralanması

 

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

  1. İlçemiz sınırları içerisindeki Diliskelesi Mahallesi,G23a21c1a Pafta, 338 Ada, 3-6 ve 9 nolu parseller (2.191,69 m2) yüzölçümlü taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 12/06/2019 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’da Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek 3 yıllığına kiraya verilecektir.

 

  1. Taşınmazların konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

 

  1. Taşınmazların kiraya verilmesi ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 

SıraNo:

Mahallesi

Pafta No:

Ada No:

Parsel No:

Yüzölçümü (m2)

Hisse Nisbeti:

Muhammen Bedeli TL.)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü ve Saati

1-

Diliskelesi Mahallesi

G23a21c1a

338

3-6-9

2.191,69m2

Tam

Aylık : 4.500,00

3yıllık:162.000,00

4.860,00

12.06.2019

10:00

  1. Kiraya verilecek Taşınmazların yeri yüzölçümü, hisse miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıda yazılı olduğu şekildedir.

 

 

 

  1. İhaleye çıkarılan Taşınmaza ilişkin İhale Şartname ve ekleri 50,00 TL. (Elli Türklirası) bedel karşılığı verilecek olup Şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilir.

 

  1. İhaleye katılacak olanlar taşınmazın ihalesine ait teminat bedelini ihale tarihi olan 12/06/2019 Çarşamba günü en geç saat 10:00 ‘a kadar Belediyemiz Veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

 

  1. Belediyemiz Encümeni bahse konu taşınmaza ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.

 

 

 

 

                                                                                                                                        Recep KARAKOÇ 

                                                                                                                                    Destek Hizmetler Müd. V.