DEMİRCİLER VE TEPECİK MAHALLELERİ DÜKKAN KİRALANMASI VE DİLİSKELESİ MAH. ARSA KİRALANMASI

İLAN 

Dilovası Belediye Başkanlığı’ndan :

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz sınırları içerisindeki Tepecik Mahallesi Atatürk Caddesi No:5-B adresinde bulunan dükkan ve Demirciler Mahallesi 1786 parsel Konak Sokak No:8 adresindeki dükkan ve Diliskelesi Mahallesi Su Deposu Mevkii 30m2 arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 27/02/2019 tarihinde Çarşamba günü saat 10:30’dan itibaren Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek kiraya verilecektir.

 

  1. Taşınmazların konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

 

  1. Taşınmazların kiraya verilmesi ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 

  1. Kiraya verilecek Taşınmazların yeri yüzölçümü, hisse miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıda yazılı olduğu şekildedir.

 

Mahallesi:

Pafta No:

Parsel No:

Yüzölçümü

 (m2)

Hisse Nisbeti :

Muhammen Bedeli TL.)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü ve Saati

Tepecik Mahallesi

………. ..

--------------

355 m2

 Tam

60.000,00 TL.

  1.800,00 TL.

27.02.2019

   10:30

Demirciler Mahallesi

-------

-------

     1786

744 m2

 Tam

74.400,00 TL.

   2.232,00 TL.

27.02.2019

    10:45

Diliskelesi Mahallesi

------------------

--------------

30 m2

Tam

9.360,00 TL.

280,80 TL.

27.02.2019

     11:00

                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.İhaleye çıkarılan Taşınmazlara ilişkin İhale Şartname ve ekleri herbiri 200,00 TL. (İkiyüz Türklirası) bedel karşılığı verilecek olup Şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilir.

 

  1. İhaleye katılacak olanlar taşınmazların ihalesine ait teminat bedelini ihale tarihi olan 27/02/2019 Çarşamba günü en geç saat 10:00 ‘a kadar Belediyemiz Veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

 

  1. Belediyemiz Encümeni bahse konu taşınmazlara ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Fazıl POLAT   

                                                                                                                                                  Belediye Başkanı a.

                                                                                                                                                 Belediye Başkan Yrd.