Tavşancıl Düğün Salonu Kiralanması

 

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

1.   İlçemiz Tavşancıl Mahallesi Şakir Çeşme Caddesi No:2 330 Ada, 1 Pafta ve 470 m2 alan olan Tavşancıl Düğün Salonunun kiralanması (3 (Üç) Yıllığına) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 05/12/2018 tarihinde Çarşamba günü saat 10:30’ da Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek kiraya verilecektir.

 2.   Taşınmazın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

 3.   Taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 

SıraNo:

Mahallesi

Pafta No:

Ada No:

Parsel No:

Yüzölçümü (m2)

Hisse Nisbeti :

Muhammen Bedeli TL.)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü ve Saati

1-

Tavşancıl Mahallesi

 

1

 

330

 

-

 

470

 

Tam

Aylık  : 800,00 TL

3yıllık: 28.800,00 TL

 

864,00 TL

05.12.2018

10:30

4.   Kiraya verilecek Taşınmazın yeri yüzölçümü, hisse miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıda yazılı olduğu şekildedir.

 

 

 5.   İhaleye çıkarılan Taşınmaza ilişkin İhale Şartname ve ekleri 200,00 TL. (İkiYüz Türklirası) bedel karşılığı verilecek olup Şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilir.

 6.   İhaleye katılacak olanlar taşınmazın ihalesine ait teminat bedelini ihale tarihi olan 05/12/2018 Çarşamba günü en geç saat 10:30 ‘a kadar Belediyemiz Veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

 7.   Belediyemiz Encümeni bahse konu taşınmaza ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              Fazıl POLAT

                                                                                                                                                      Belediye Başkanı a.

                                                                                                                                                       Başkan Yardımcısı