Park ve Dükkan Kiralaması

 

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

  1. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Bağdat Caddesi No:96 adresinde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait olan, Belediyemiz sol cephesinde bulaln 10 m2 alana sahip olan dükkanın (3 (Üç) Yıllığına) ve Orhangazi Mahallesi G23a21b3a pafta 150m2 alan Özgürlük(Adnan Kahveci) parkı (5 (Beş) Yıllığına) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 09/05/2018 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00 ve 10:15’de Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek kiraya verilecektir.

  2. Taşınmazların konumları, alanları, tahmin edilen bedelleri, Geçici teminat miktarları, İhale tarih ve saatleri aşağıda belirtilmiştir.
  3.  Taşınmazların kiraya verilmesi ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

        4. Kiraya verilecek Taşınmazların yerleri, yüzölçümleri, hisse miktarları, muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları aşağıda yazılı olduğu şekildedir

 

SıraNo:

Mahallesi

Pafta No:

Ada No:

Parsel No:

Yüzölçümü (m2)

Hisse Nisbeti :

Muhammen Bedeli TL.)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü ve Saati

1-

Cumhuriyet Mahallesi

 

92

 

2

Belediye Hizmet Binası Altı

 

   10m2

 

-

Aylık : 190,00TL

3yıllık: 6.840,00 TL

 

205,20 TL

09.05.2018

10:00

 

 

 

 

2-

Orhangazi Mahallesi

G23a21b3a

-----

-----

150 m2

Tam

Aylık : 585,00 TL

5 Yıllık: 35.100,00TL

1.053,00 TL

09.05.2018 10:15

 

 

 

 

 

         5. İhaleye çıkarılan Taşınmazlara ilişkin İhale Şartname ve ekleri her biri için 200,00 TL. (İkiYüz Türklirası) bedel karşılığı verilecek olup Şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilir.

         6.  İhaleye katılacak olanlar taşınmazların ihalesine ait teminat bedelini ihale tarihi olan 1. Sıra no için; 09/05/2018 Çarşamba günü en geç saat 10:00’a , 2. Sıra no için 10:15’e kadar belediyemiz Veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

         7. Belediyemiz Encümeni bahse konu taşınmazlara ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

                İLAN OLUNUR.

 

 

          

                                                                                                                                                                Fazıl POLAT

                                                                                                                                                            Belediye Başkan a.

                                                                                                                                                             Başkan Yardımcısı