TAVŞANCIL VE DİLİSKELESİ MAHALLESİ ARSA SATIŞLARI

 

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

 

  1. İlçemiz sınırları içerisindeki Tavşancıl Mahallesi 3130 no’lu Parsel 3.090,00 m2’lik Arsa 04/04/2018 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’ da, Diliskelesi Mahallesi G23a21d2b pafta 358 ada 2 no’lu Parsel 248,62 m2’lik Arsa saat 10:15’de, Diliskelesi Mahallesi G23a21b4D pafta 283 ada 10 no’lu Parsel 251,61 m2’lik Arsa saat 10:30’da, Diliskelesi Mahallesi G23a21b4d pafta 310 ada 1 no’lu Parsel 297,11 m2’lik Arsanın 130,11 m2 lik belediye hissesi saat 10:45’de, Diliskelesi Mahallesi G23a21a3c pafta 279 ada 6 no’lu parsel 392,16 m2 lik arsanın 32,16 m2 lik belediye hissesinin 16,08’lik hissesi saat 11:00’de ve Diliskelesi Mahallesi G23a21a3c pafta 279 ada 4 no’lu parsel 528,21 m2 lik arsanın 28,21 m2 lik belediye hissesinin 14,10 m2’lik hissesi saat 11:15’de , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.
  2. Arsaların konumu, alanları, tahmin edilen bedelleri, Geçici teminat miktarları, İhale tarihleri ve saatleri aşağıda belirtilmiştir.
  3. Arsaların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.
  4. Satışı Yapılacak Taşınmazların yeri, ada, pafta, parsel numarası, yüzölçümü, hisse miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarları,

 

SıraNo:

Mahallesi:

Pafta No:

Ada No:

Parsel No:

Yüzölçümü

(m2)

Hisse Nisbeti :

Muhammen Bedeli (TL.)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü ve Saati

1-

Tavşancıl Mahallesi

0

----

3130

3090 m2

Tam

370,800.00 TL

11,124.00 TL.

04.04.2018

10:00

2-

Diliskelesi Mahallesi

G23a21d2b

358

2

248,62 m2

Tam

156.630,60 TL

4.698,92 TL.

04.04.2018

10:15

3-

Diliskelesi Mahallesi

G23a21b4D

283

10

251,61 m2

Tam

133.353,30 TL

4.000,60 TL

04.04.2018 10:30

4-

Diliskelesi Mahallesi

G23a21b4d

310

1

297,11 m2 (130,11 m2 hisse)

13011/29711

49.441,80 TL

1.483,25 TL

04.04.2018 10:45

5-

Diliskelesi Mahallesi

G23a21a3c

279

6

392,16 m2 (16,08 m2 hisse)

3216/39216

5.145,60 TL

154,37 TL

04.04.2018 11:00

6-

Diliskelesi Mahallesi

G23a21a3c

279

4

528,21 m2 (14,10 m2 hisse)

2821/52821

4.723,50 TL

141,71 TL

04.04.2018 11:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazılı olduğu şekildedir.

  1. İhaleye çıkarılan Arsalar, ilişkin İhale Şartname ve ekleri her biri 200,00 TL. (İkiyüzTürklirası) bedel karşılığı verilecek olup Şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilir.
  2. Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul İktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı’ndan alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile katılabileceklerdir.
  3. İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedelini ihale tarihi olan 04/04/2018 Çarşamba günü en geç saat 10:00 ‘a kadar Belediyemiz Veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. İsteğe göre Banka Teminat Mektubu da geçerlidir.
  4. Belediyemiz Encümeni bahse konu arsaya ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   Fazıl POLAT

                                                                                                                                                              Belediye Başkanı a.

                                                                                                                                                             Belediye Başkan Yrd.