Demirciler Mahallesi İki adet dükkanın kiraya verilmesi

İLAN 

Dilovası Belediye Başkanlığı’ndan :

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz sınırları içerisindeki Demirciler Mahallesi,1531 nolu parseldeki 67 m2 dükkan ve Demirciler Mahallesi 1786 nolu parseldeki 744 m2 dükkan 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 21/03/2018 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’dan itibaren Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek kiraya verilecektir.

       2. Taşınmazların konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

       3. Taşınmazların kiraya verilmesi ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

       4. Kiraya verilecek Taşınmazların yeri yüzölçümü, hisse miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıda yazılı olduğu şekildedir.

 

Mahallesi:

Pafta No:

Parsel No:

Yüzölçümü

 (m2)

Hisse Nisbeti :

Muhammen Bedeli TL.)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü ve Saati

Demirciler Mahallesi

………. ..

    1531

 67 m2

 Tam

6.660,00 TL.

  199,80 TL.

21.03.2018

   10:00

Demirciler Mahallesi

-------

-------

     1786

744 m2

 Tam

20.160,00 TL.

   604,80 TL.

21.03.2018

    10:10

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         5. İhaleye çıkarılan Taşınmazlara ilişkin İhale Şartname ve ekleri 200,00 TL. (İkiyüz Türklirası) bedel karşılığı verilecek olup Şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilir.

 

         6. İhaleye katılacak olanlar taşınmazların ihalesine ait teminat bedelini ihale tarihi olan 21/03/2018 Çarşamba günü en geç saat 10:00 ‘a kadar Belediyemiz Veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

 

         7. Belediyemiz Encümeni bahse konu taşınmazlara ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.

 

  

 

                                                                                                                                                           Fazıl POLAT

                                                                                                                                                       Belediye Başkanı a.

                                                                                                                                                      Belediye Başkan Yrd.