Tavşancıl Mah. 744 parsel ve Çerkeşli Mah. 641 ada 11 parsel arsa satışları

 

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

 

  1. İlçemiz sınırları içerisindeki Tavşancıl Mahallesi 3 pafta 744 no’lu Parsel 1,290.00 m2 Arsa 14/02/2018 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’ da, Çerkeşli Mah. G23a16c2d pafta 641 ada 11 no’lu parsel 667,22 m2 Arsa saat 10:15’de  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.
  2. Arsaların konumu, alanları, tahmin edilen bedelleri, Geçici teminat miktarları, İhale tarihleri ve saatleri aşağıda belirtilmiştir.
  3. Arsaların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.
  4. Satışı Yapılacak Taşınmazların yeri, ada, pafta, parsel numarası, yüzölçümü, hisse miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarları,

 

SıraNo:

Mahallesi:

Pafta No:

Ada No:

Parsel No:

Yüzölçümü

(m2)

Hisse Nisbeti :

Muhammen Bedeli (TL.)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü ve Saati

1-

Tavşancıl Mahallesi

3

----

744

1.290,00 m2

Tam

103,200.00 TL

3,096.00 TL.

14.02.2018

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-

Çerkeşli Mahallesi

G23a16c2d

641

11

667,22 m2

Tam

470,390.10 TL

14,111.703 TL.

14.02.2018

10:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazılı olduğu şekildedir.

  1. İhaleye çıkarılan Arsalar, ilişkin İhale Şartname ve ekleri her biri 250,00 TL. (İkiyüzelliTürklirası) bedel karşılığı verilecek olup Şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilir.
  2. Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul İktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı’ndan alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile katılabileceklerdir.
  3. İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedelini ihale tarihi olan 14/02/2018 Çarşamba günü en geç saat 10:00 ‘a kadar Belediyemiz Veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. İsteğe göre Banka Teminat Mektubu da geçerlidir.
  4. Belediyemiz Encümeni bahse konu arsaya ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   Edip BİNGÖL

                                                                                                                                                              Belediye Başkanı a.

                                                                                                                                                             Belediye Başkan Yrd.