Diliskelesi Mh. ile Tavşancıl Mah.' nde bulunan Arsaların Satışı

 

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

 

  1. İlçemiz sınırları içerisindeki Diliskelesi Mah. G23a21b4d pafta 310 ada,10 no’lu Parsel 255,66 m2 Arsa 27/12/2017 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’ da, Tavşancıl Mah. G23a22a3c pafta 312 ada 3 no’lu parsel 710,63 m2 Arsa saat 10:15’de  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.
  2. Arsaların konumu, alanları, tahmin edilen bedelleri, Geçici teminat miktarları, İhale tarihleri ve saatleri aşağıda belirtilmiştir.
  3. Arsaların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.
  4. Satışı Yapılacak Taşınmazların yeri, ada, pafta, parsel numarası, yüzölçümü, hisse miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarları,

 

SıraNo:

Mahallesi:

Pafta No:

Ada No:

Parsel No:

Yüzölçümü

(m2)

Hisse Nisbeti :

Muhammen Bedeli (TL.)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü ve Saati

1-

Diliskelesi Mahallesi

G23a21b4d

310

10

255,66 m2

Tam

103,542.30 TL

3,106.27 TL.

27.12.2017

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-

Tavşancıl Mahallesi

G23a22a3c

312

3

710,63 m2

Tam

149.232,30 TL

4.476,97 TL.

27.12.2017

10:15

 

Yazılı olduğu şekildedir.

  1. İhaleye çıkarılan Arsalar, ilişkin İhale Şartname ve ekleri her biri 200,00 TL. (İkiyüzTürklirası) bedel karşılığı verilecek olup Şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilir.
  2. Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul İktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı’ndan alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile katılabileceklerdir.
  3. İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedelini ihale tarihi olan 27/12/2017 Çarşamba günü en geç saat 10:00 ‘a kadar Belediyemiz Veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. İsteğe göre Banka Teminat Mektubu da geçerlidir.
  4. Belediyemiz Encümeni bahse konu arsaya ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   Fazıl POLAT

                                                                                                                                                              Belediye Başkanı a.

                                                                                                                                                              Başkan Yardımcısı