Tavşancıl mahallesi 50MIA pafta 5137 no’lu Parsel 616,00 m2’lik Arsanın satışı

 

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

 

  1. İlçemiz sınırları içerisindeki Tavşancıl Mahallesi 50MIA pafta 5137 no’lu Parsel 616,00 m2 Arsa 08/11/2017 tarihinde Çarşamba günü saat 10:30’ da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.
  2. Arsaların konumu, alanları, tahmin edilen bedelleri, Geçici teminat miktarları, İhale tarihleri ve saatleri aşağıda belirtilmiştir.
  3. Arsaların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.
  4. Satışı Yapılacak Taşınmazların yeri, ada, pafta, parsel numarası, yüzölçümü, hisse miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarları,

 

SıraNo:

Mahallesi:

Pafta No:

Ada No:

Parsel No:

Yüzölçümü

(m2)

Hisse Nisbeti :

Muhammen Bedeli (TL.)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü ve Saati

1-

Tavşancıl Mahallesi

50 MIA

---

5137

616,00 m2

Tam

209.440,00TL

6.283,20 TL.

08.11.2017

10:30

 

 

 

 

Yazılı olduğu şekildedir.

        5.İhaleye çıkarılan Arsalar, ilişkin İhale Şartname ve ekleri her biri 300,00 TL. (ÜçyüzTürklirası) bedel karşılığı verilecek olup Şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilir.

        6.Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul İktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı’ndan alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile katılabileceklerdir.

        7.İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedelini ihale tarihi olan 08/11/2017 Çarşamba günü en geç saat 10:30 ‘a kadar Belediyemiz Veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. İsteğe göre Banka Teminat Mektubu da geçerlidir.

        8.Belediyemiz Encümeni bahse konu arsaya ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   Fazıl POLAT

                                                                                                                                                              Belediye Başkanı a.

                                                                                                                                                             Belediye Başkan Yrd.