Diliskelesi Mah. ve Orhangazi Mah. arsa satışları

 

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

 

  1. İlçemiz sınırları içerisindeki Diliskelesi Mahallesi G23a21a3c pafta 2810 no’lu Parsel 188,00 m2 Arsa 05/07/2017 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’ da, Orhangazi Mah. G23a21b2c pafta 3212 no’lu parsel 105,50 m2 Arsa saat 10:15’de  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.
  2. Arsaların konumu, alanları, tahmin edilen bedelleri, Geçici teminat miktarları, İhale tarihleri ve saatleri aşağıda belirtilmiştir.
  3. Arsaların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.
  4. Satışı Yapılacak Taşınmazların yeri, ada, pafta, parsel numarası, yüzölçümü, hisse miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarları,

 

SıraNo:

Mahallesi:

Pafta No:

Ada No:

Parsel No:

Yüzölçümü

 (m2)

Hisse Nisbeti :

Muhammen Bedeli (TL.)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü ve Saati

1-

Diliskelesi Mahallesi

G23a21a3c

---

2810

188,00 m2

 Tam

85.540,00 TL

2.566,20 TL.

05.07.2017

   10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-

Orhangazi Mahallesi

G23a21b2c

---

3212

105,50 m2

 Tam

32.177,50 TL

965,33 TL.

05.07.2017

   10:15

 

 

 

 

 

 

Yazılı olduğu şekildedir.

  1. İhaleye çıkarılan Arsalar, ilişkin İhale Şartname ve ekleri her biri 200,00 TL. (İkiyüzTürklirası) bedel karşılığı verilecek olup Şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilir.
  2. Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul İktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı’ndan alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile katılabileceklerdir.
  3. İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedelini ihale tarihi olan 05/07/2017 Çarşamba günü en geç saat 10:00 ‘a kadar Belediyemiz Veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. İsteğe göre Banka Teminat Mektubu da geçerlidir.
  4. Belediyemiz Encümeni bahse konu arsaya ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   Fazıl POLAT

                                                                                                                                                              Belediye Başkanı a.

                                                                                                                                                             Belediye Başkan Yrd.