ARSA SATIŞ İLANI

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

  1. İlçemiz sınırları içerisindeki Diliskelesi mahallesi G23a21a3b pafta 3396 parsel 167,80 m2 , Tavşancıl mahallesi 51m4c pafta 312 ada 3 nolu parsel 710,63 m², Diliskelesi mahallesi G23a21a3c pafta 304 ada 18 nolu parsel 225,05 m² nispetindeki arsalar ve Tavşancıl mahallesi G23a22c1a pafta 4614 parsel 30,56 m²’ lik Arsa ve üzerindeki bina 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 31/05/2017 tarihinde Çarşamba günü saat 10:05’ den itibaren Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.
  2. Taşınmazların konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
  3. Taşınmazların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

SıraNo:

Mahallesi:

Pafta No:

Ada No:

Parsel No:

Yüzölçümü

 (m2)

Hisse Nisbeti :

Muhammen Bedeli (TL.)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü ve Saati

1-

Diliskelesi Mahallesi

G23a21a3b

---

3396

167,80 m2

 Tam

71.818,40 TL

2.154,56 TL.

31.05.2017

   10:05

2-

Tavşancıl Mahallesi

51m4c

312

    3

710,63 m²

Tam

188.316,95 TL.

5.649,51 TL.

31.05.2017

   10:10           

3-

Diliskelesi Mahallesi

G23a21a3c

304 

   18

225,05 m²

Tam

   74.266,50 TL.

2.228,00 TL.

31.05.2017

   10:20

4-

 

Tavşancıl Mahallesi

G23a22c1a

 

4614

30,56 m² ve 4 katlı bina

Tam

149.272,80 TL.

4.478,19 TL.

31.05.2017     

   10:30

  1. Satışı Yapılacak Taşınmazların yeri, ada, pafta, parsel numarası, yüzölçümü, hisse miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı,

 

Yazılı olduğu şekildedir.

  1. İhaleye çıkarılan taşınmazlara, ilişkin İhale Şartname ve ekleri her biri 200,00 TL. (İkiyüzTürklirası) bedel karşılığı verilecek olup Şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilir.
  2. Söz konusu taşınmazların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul İktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı’ndan alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile katılabileceklerdir.
  3. İhaleye katılacak olanlar taşınmazların ihalesine ait teminat bedelini ihale tarihi olan 31/05/2017 Çarşamba günü en geç saat 10:05 ‘e kadar Belediyemiz Veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. İsteğe göre Banka Teminat Mektubu da geçerlidir.
  4. Belediyemiz Encümeni bahse konu taşınmazlara ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.                

                                                                                                                                              Fazıl POLAT

                                                                                                                                                 Başkan a.       

                                                                                                                                      Belediye Bşk.Yrd.V.