Arsa Satış İlanları- 644 ada 1 parsel (1627.17 m2)-644 ada 3 parsel(1715,89m2)

 

 

                                 

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

  1. İlçemiz sınırları içerisindeki Çerkeşli Mahallesi G23a17d4d Pafta, 644 ada, 1 nolu parsel 1627.17 m2 arsa ve Çerkeşli Mahallesi G23a17d4d Pafta, 644 ada, 3 nolu parsel 1715.89 m2 arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 15/03/2017 tarihinde Çarşamba günü aşağıda tabloda belirtildiği üzere sırasıyla saat 10:00 ve 10:15’ da itibaren Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.
  2. Arsaların konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
  3. Arsaların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekâleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.
  4. Satışı Yapılacak Taşınmazların yeri, ada, pafta, parsel numarası, yüzölçümü, hisse miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı,

 

Sıra No:

Mahallesi:

Pafta No:

Ada No:

Parsel No:

Yüzölçümü

 (m2)

Hisse Nisbeti :

Muhammen Bedeli (TL.)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü ve Saati

1-

Çerkeşli Mahallesi

G23a17d4d

644

1

1627.17 m2

 Tam

854,264.25 TL.

25,627.93 TL.

15.03.2017

    10:00

2-

Çerkeşli Mahallesi

G23a17d4d

644

3

1715.89 m2

 Tam

900,842.25 TL.

27,025.27 TL.

15.03.2017

    10:15

 

Yazılı olduğu şekildedir.

  1. İhaleye çıkarılan Arsalara ilişkin İhale Şartname ve ekleri 200,00 TL. (İkiyüzTürklirası) bedel karşılığı verilecek olup Şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilir.
  2. Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul İktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı’ndan alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile katılabileceklerdir.
  3. İhaleye katılacak olanlar arsaların ihalesine ait teminat bedelini ihale tarihi olan 15/03/2017 Çarşamba günü yukarıda belirtilen tabloya nisbeten 1.Sıra No arsa için en geç saat 10:00 ve 2. Sıra No arsa için en geç saat 10:15’ a kadar Belediyemiz Veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. İsteğe göre Banka Teminat Mektubu da geçerlidir.
  4. Belediyemiz Encümeni bahse konu arsaya ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   Edip BİNGÖL

                                                                                                                                                               Belediye Başkanı a.

                                                                                                                                                               Başkan Yardımcısı