ÇERKEŞLİ MAHALLESİ 632 ADA 11 PARSEL (8035.26 m2) ARSA SATIŞI

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Mülkiyeti Dilovası Belediyesine ait Tapuda Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Çerkeşli Köyü,  G23a17d4a Pafta,  632 Ada, 11 Parselde bulunan 8035,26 m2 arsa. Belediyemiz İmar Planında Sanayi Depolama Alanı olarak gözükmekte olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile İhaleye çıkarılmıştır.

2- İhale 08/02/2017 Çarşamba günü Saat:11:30´de Dilovası Belediyesi Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.

Gerçek Kişiler İçin :

A. Noter tasdikli imza sirküsü,

B. İkametgâh belgesi,

C. Nüfus cüzdanı örneği,

D. Vekâletname ile katılacaklar için noter tasdikli vekâletname (aslı)

E. Belediye Mali Hizmetler biriminden alınacak “borcu yoktur” yazısı,

Tüzel Kişiler İçin :

A) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

B) Noter tasdikli imza sirküleri

C) Belediye Mali Hizmetler biriminden alınacak “borcu yoktur” yazısı,

D.Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri,

E. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.

4- Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlayıp vermesi,

5- İhaleye katılım için geçici teminatın yatırılması ve şartnamede istenilen belgelerin eksiksiz verilmesi gerekmektedir.

6- İstekli adına ihaleye vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü,

7- İhaleye katılacaklar tüm evrakları dosya halinde eksiksiz olarak ihale komisyonuna sunulmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Eksik evrak halinde istekli ihaleye katılamaz.

8- İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 300,00 TL. bedelle temin edilebilir.

9 - Muhammen bedel ve teminatlar; Tahmini bedeli:

Mevkii

 

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

İmar

Durumu

Rayiç

 Bedel

(m2)

Toplam

Muhammen

Bedel

Geçici

Teminat

(% 3)

Çerkeşli

Köyü

G23a17d4a

632

11

8035,26

Sanayi

Depolama

700,00 TL.

5.624.682,00

TL.

168.740,46

TL.

           
           
           

a) Muhammen bedel üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacaktır.

b) İhaleyi alan,  toplam satış bedeli üzerinden % 18 K.D.V. ödeyecektir.

10- Teklifler ihale günü Saat: 11.30´e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilmek üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

11- Teklif edilen bedeller, ihale komisyonunca yeterli görülmediği takdirde 8.9.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesindeki değişikliği düzenleyen 25.01.2007 tarihli ve 5577 sayılı Kanun’un birinci maddesi uygulanacaktır.

12- İhaleyi alan, ihale bedelini ve İhale bedeli üzerinden % 18 K.D.V.´yi Şartnamede belirlenen sürede ödeyecektir.

13- İhaleye ilişkin, sözleşme, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

14- 2886 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.

15- İhale ile ilgili ihtilafların çözümünde Gebze Mahkemeleri yetkilidir.

16- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

 

İlan olunur.

 

                                                                                                                    Fazıl POLAT

                                                                                                                    Belediye Başkanı a.

                                                                                                                    Başkan Yardımcısı V.